Accounting & Finance Counselling

Sme firma, ktorá sa 12 rokov zaoberá vedením účtovníctva a ekonomickým poradenstvom pre takmer 150 lokálnych a medzinárodných firiem. Na vysokej profesionálnej úrovni ponúkame klientom podporu pri realizácii ich podnikateľských plánov, kde ako tím jazykovo zdatných konzultantov pomáhame slovenským firmám prekonať jazykovú bariéru pri kontakte so zahraničnými inštitúciami, a naopak zahraničné firmy sprevádzame v spleti účtovného a daňového prostredia Slovenskej republiky.

Účtovníctvo

Náš kvalifikovaný personál vykazuje dobré výsledky pri starostlivosti o klientov, ktorými sú tak slovenské, ako aj zahraničné spoločnosti etablujúce sa na slovenskom trhu. Máme strategický cieľ poskytovať poradenstvo od založenia spoločnosti v SR, cez povinné registrácie až po vedenie účtovníctva a sledovanie podnikateľských výsledkov formou finančných analýz a reportov.

Pomáhame klientom nachádzať riešenia zložitých problémov vyplývajúcich z častých legislatívnych zmien a z čoraz vyspelejších obchodných vzťahov a podnikateľských postupov, pričom ponúkame služby pri implementáciách systému vedenia účtovníctva, poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc na vedenie účtovníctva a systému vnútornej kontroly, vedenie účtovníctva v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, alebo transformácia výstupov účtovníctva podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS.

Zabezpečujeme periodický reporting dcérskych a pridružených podnikov pre ich vrcholové vedenie v zahraničí (US GAAP, IAS) a riešime špecifické metodické problémy v konkrétnych okruhoch účtovania, napr. leasing, cenné papiere, zahraničný obchod atď..

Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej agendy, spracovanie miezd a personalistika zapadá do sféry našich služieb. Naša outsourcing-ova služba sa stáva zaujímavou kvôli pravidelným zmenám predpisov a neprehľadnosti platnej legislatívy. Často je neefektívne zamestnávať na predmetné činnosti interných zamestnancov, resp. vnímame trend, kde mnohé firmy máju záujem utajovať informácie o mzde jednotlivých pracovníkov a aj z toho dôvodu sa javí služba externej mzdovej a personálnej firmy ako zmysluplná. Klientom ponúkame komplexnú službu od spracovania miezd až po poukázanie mzdových prostriedkov na účty pracovníkov.

Mesačne spracovávame kompletnú mzdovú agendu pre pracovníkov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere, vedieme výkazy, prihlášky a odhlášky do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Realizujeme štvrťročné prehľady a ročné hlásenia pre daňové úrady vrátane vykonania ročného zúčtovania dane a zdravotného poistenia. Pripravujeme návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.