Education & Sport

V dnešnej ekonomickej situácii čelí vzdelávací sektor výzvam, ktoré sú charakteristické tlakom na znižovanie verejných finančných prostriedkov, tlakom na znižovanie prevádzkových nákladov, opozičné nálady pri zavádzaní školného, meniace sa očakávania rodičov, študentov, učiteľov a správcov verejných financií.

Školstvo si potrebuje zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť, prejsť zásadnými reformami, implementovať nové štrukturálne opatrenia, ktoré povedú k udržateľnosti administratívnych nákladov, zvýšia efektivitu výučbových programov a optimalizujú oblasť príjmov.

Experti našej spoločnosti stengl a.s. prinášajú know how pri prispôsobovaní vzdelávania vedomostnej spoločnosti, pri tvorbe zásad a postupov zabezpečovania kvality postupov, prinášajú nástroje pre schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov. Máme skúsenosti s platformami pre hodnotenie študentov, zabezpečovanie kvality pedagogických pracovníkov alebo s platformami pre tvorbu a sprístupňovanie študijných zdrojov a zdrojov na podporu študentov.

Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu je úzka kooperácia so sektorom vedy a výskumu, kde ponúkame riešenia pre tvorbu, sledovanie a sprístupnenie údajov hodnotenia výskumu jednotlivých vzdelávacích inštitúcií a to po oblastiach výskumu, v ktorých organizácia uskutočňuje výskumnú činnosť.

Pre rezort školstva, vedy a výskumu prinášame komplexnú elektronickú správu grantov, dotácií, administráciu projektov, kde naše riešenia sú stabilnou platformou pre kompletný životný cyklus výziev, grantov, dotácii alebo projektov.

Šport vnímame ako jedno zo strategických odvetví národného hospodárstva. Rozumieme potrebám subjektov štátnej správy v oblasti športu pre zabezpečenie kvality účinného jednotného riadenia a organizácie tejto oblasti, pre zabezpečenie štátnej podpory vrcholového a výkonnostného športu, pre starostlivosť o športové talenty a športovanie detí mimo školského vyučovania.

Ponúkame podporné IT prostredia pre vytvorenie systému vyhľadávania talentov, pre prepojenie a koordináciu činnosti útvarov starostlivosti o šport, pre systémy zdravotného sledovania, diagnostického sledovania funkčnej výkonnosti a trénovanosti športovcov, prípadne pre podporu výskumnej činnosti v oblasti športu.

Naše skúsenosti vychádzajú z uchopiteľných projektov, kde sme riešili problematiku nosných štátnych registrov, správu dotácií v športe, riadenie financovania športu v celoštátnom meradle, vzdelávanie, komunitné portály, siene slávy, virtuálne múzea športu atď..