EU Funding

Komplexné poradenstvo

Už viac ako osem rokov pre našich klientov pripravujeme zámery a projekty, ktoré je možné spolufinancovať z rôznych európskych fondov. Poznáme všetky programy Štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu a už dlhodobo pripravujeme úspešné projekty v rámci týchto programov.

Máme skúsenosti aj s ostatnými fondmi Európskej únie, ako sú Komunitárne programy, programy cezhraničnej spolupráce a ďalšie – napríklad programy bilaterálnej spolupráce, programy európskej a svetovej banky, programy štátnej pomoci a iné.

Do prípravy projektov sme schopní vstúpiť v akejkoľvek fáze ich prípravy. Nezáleží teda, či klient už na príprave projektu kratšiu alebo dlhšiu dobu pracuje, alebo svoj zámer iba „nosí v hlave“. Našim cieľom je získať finančnú podporu daného programu pre každý dobrý zámer nášho klienta.

PM & Monitoring

Uvedomujeme si a vždy zdôrazňujeme, že najťažšia fáza projektu spolufinancovaného z fondov EÚ je práve fáza realizácie projektu. Pri realizácii projektov preto klientom ponúkame našu podporu založenú na našich vedomostiach a najmä skúsenostiach s realizáciou mnohých predošlých projektov.

Je bežné, že aj ten najlepší zámer, akokoľvek dobre naplánovaný, narazí počas realizácie na množstvo väčších alebo menších komplikácii a problémov, ktoré nebolo možné predvídať (alebo jednoducho predvídané neboli). Riešenie týchto problémov a situácii berieme ako výzvu a hľadáme pre klienta optimálne riešenia, prípadne jediné možné riešenie.

Zabezpečujeme aj administratívnu časť značne náročného byrokratického procesu, akým realizácia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ bezpochyby je. Klientovi tak šetríme čas a „nervy“ a zvyšujeme efektívnosť procesu a celkový prínos projektu pre klienta.

Všetci by sme si želali, aby starosti skončili tým, že je skontrolovaná správnosť realizácie projektu a sú vyplatené posledné peniaze (finančná pomoc projektu). Európska únia si však dopad poskytnutých prostriedkov monitoruje ešte niekoľko (spravidla 5) rokov po ukončení projektu. V stanovených časoch pripomíname klientovi potrebu zasielať požadovaný report, pripravujeme tieto reporty maximálne samostatne tak, aby to klienta čo najmenej zaťažilo.

Okrem monitorovania projektov vykonáva EÚ prostredníctvom mnohých kontrolných orgánov (SR aj EÚ) následné kontroly projektov. Pri výkone takýchto kontrol sme klientovi a kontrolórom k dispozícii, môžeme byť prítomní počas kontroly, zastupujeme klienta pred kontrolnými orgánmi, ak si to klient želá. Pracujeme za klienta v čase, keď už „aj zabudol“, že realizoval takýto projekt a zaoberá sa súčasnými projektmi a výzvami. Umožňujeme mu sústrediť sa na budúcnosť.