IT Consulting

V rámci našej spoločnosti pomáhame zákazníkom pri transformácii IT riešení, podporujeme klientov pri získavaní maximálnej hodnoty z existujúcich systémov a nových investícií. Naši odborníci majú skúsenosti s prácou s nosnými modernými technológiami a férovo hájime záujem klienta, účinnosť a efektivitu vynaložených prostriedkov na elektronizáciu agend.

Špecializujeme sa na pomoc organizáciám, kde spolutvoríme víziu smerovania IT pomocou vhodných nástrojov, architektúr, procesov, používaných štandardov, kooperujúcich vendorov atď..

IT Audits & Strategy Analyses

Prinášame efektívny pohľad na IT prostredie a navrhujeme operatívne a strategické smerovanie informatizačných cieľov. Zaoberáme sa špecifikáciou požiadaviek z viacerých hľadísk, ako napr. legislatíva, technické prostriedky, procesy atď..

Hodnotíme požiadavky na integritu, autenticitu, dostupnosť a dôvernosť dát, prípadne požiadavky na autorizáciu a ochranu, alebo bezpečnostnú infraštruktúru. Naši klienti získavajú jasný pohľad na business case, analýzu rizík, projektový plán, rozpočet, ROI, ... .

Ako spoľahlivý a profesionálny poradca sprevádzame tzv. „povinné osoby“ verejnej správy v oblasti rozvoja informačných systémov pri tvorbe strategických dokumentov

Geospatial Solutions

Máme za sebou roky skúseností s poradenstvom a implementáciami riešení na poskytovanie elektronických priestorových služieb.

Geopriestorové údaje využívajú zamestnanci a zákazníci našich partnerov pri práci s mapovými podkladmi, pri vyhľadávaní objektov, pri prístupe k elektronickým službám v zmysle smernice INSPIRE, pri riešeniach digitálnych archívoch technickej dokumentácie, v rámci spracovania rastrových a vektorových polohopisných mapových podkladov, pre topologickú analýzu sietí a jej štruktúry, modelovanie krízových situácií, a podobne.

Project Management

Riadime práce projektových tímov ustanovených pre potreby implementácie strategických zámerov našich klientov. Plánujeme a sledujeme projektové parametre, najmä personálne, technické a finančné zdroje ako aj priebežné a finálne termíny.

Podporujeme a motivujeme členov projektových tímov pri realizácii predmetu projektov, našou úlohou je príprava správ pre manažment o plnení kľúčových úloh a cieľov.

Zúčastňujeme sa na rokovaniach a komunikácii s dodávateľmi s cieľom čo najefektívnejšieho vynakladania investičných a prevádzkových prostriedkov našich zákazníkov.

SAP Implementation

Uvedomujeme si, že naši klienti nepotrebujú SAP odborníkov, ale skúsených branžových expertov, ktorí sú SAP odborníci. Ponúkame celý rad služieb, od zberu požiadaviek, implementáciu modulov, cez migrácie dát a testovanie, až po školenia zamestnancov a hosting.

Nasadzujem komplexné SAP ERP riešenia s postimplementačným supportom a podporujeme zákazníkov po nasadení SW aplikácii a systémov do ostrej prevádzky. V rámci krajín strednej Európy realizujeme SAP Roll-Out projekty, migrácie dát z iných „non-SAP“ systémov do ERP, riešime nadstavbové požiadavky našich klientov programovaním v jazyku ABAP.

Čerpáme z bohatých skúseností našich expertov v prostredí štandardných modulov ako FI, CO, MM, SD, PP, PM, ... ale prešli sme mnohými nadstavbami, ako napr. RMCA, NetWeaver Portal, BW, CRM, atď..

QA & Testing Services

Štandardy Quality Assurance a Testing-u úzko nadväzujeme u našich klientov na jednotnú všeobecnú metodiku testovania s rozdielmi v zvolených nástrojoch na podporu testovania, typov vykonávaných testov a najmä softvéru, ktorý sa má testovať. Aby sme priebeh testovania mohli efektívne realizovať, je potrebné ho úzko naviazať na proces vývoja softvéru, vrátane celého spektra činností existujúcich pri vývoji.

Medzi prínosy efektívneho nasadenia procesov Quality Assurance a Testing patria, napr. prispôsobenie metodiky QAT kompatibilnej s ITIL, informovanie o stave a riešení defektov, sledovanie chybovosti aplikácií pre prípadné meranie KPI a vyvodzovanie zodpovednosti, prioritizácia odstraňovania chýb pre zabezpečenie vyššej spokojnosti prevádzky alebo včasnejšie zachytenie chýb a tým celkové zníženie nákladov súvisiacich s vývojom, testovaním a opravami dodávaného riešenia.

System Integration

Vďaka viac ako desaťročným skúsenostiam s nasadzovaním štandardných enterprise riešení uspokojujeme potreby našich klientov s cieľom dodávať value-added služby. Spájame profesionálnu kvalifikáciu ľudí so znalosťou technológií a odvetvových domén.

Prinášame efektívne systémy pre riadenie podnikových zdrojov (ERP), pre optimalizáciu personálnych procesov (HR Portals), systémy pre správu podnikových aktív (Facility Management), zefektívňujeme agendy v organizáciách (eProcurement, CRM, Project Management Office, ...).

Zlepšujeme komunikáciu našich klientov smerom na ich zákazníkov (Customer Portals), riešenia na poskytovanie geopriestorových služieb (Geoportals), implementujeme nosné Back Office národné systémy (Core & Register Systems), národné a samosprávne komunikačné prostredia slúžiace občanom (Government Portals).