Local Government

Miestna a regionálna samospráva čelí mnohým výzvam a zmenám, ktoré súvisia s postavením súčasnej samosprávy, transformačnými procesmi, globalizačnými dopadmi ako aj vplyvmi hospodárskej recesie.

Desiatky realizovaných projektov pre samosprávne kraje, mestá a obce potvrdzujú naše postavenie jednej z najvýznamnejších poradenských firiem pre túto oblasť na Slovensku. Rozumieme reálnym problémom a výzvam, ktorým samospráva čelí a zároveň vnímame nadnárodné trendy ako aj úzku prepojenosť na  štátnu správu.

Pri projektoch vždy sledujeme spoločné ciele s regiónmi, ako napr. dlhodobá udržateľnosť projektu, vysoká efektivita projektu pre občanov, podnikateľov a investorov v regióne, budovanie znalostného regiónu, benchmarking projektov atď..

Implementovali sme viacero projektov, ktoré prispeli k rozvoju informačnej, legislatívnej, procesnej a organizačnej gramotnosti občanov kraja, k elektronickej a aktívnej správe vecí verejných. Riešenia sú významnou podporou pre efektívne plánovanie, získavanie a spracovanie zdrojov kraja pomocou digitálnych technológií, procesných postupov a manažérskeho plánovania.

Nezabúdame na interoperabilitu projektu, dôraz na štandardy, otvorenosť, homogénnosť, bezpečnosť celého projektu a dodržanie princípov eGovernmentu vedúce k službám pre občanom, efektívnosť, bezpečnosť, transparentnosť, prístupnosť, ochrana súkromia, používanie otvorených štandardov a technologická neutralita.

Sme špecialistami na stratégie samosprávy pri projektoch elektronizácie služieb úradov,  ktoré prinášajú pre všetkých ich používateľov dlhodobý efekt, pričom sú jedným z pilierov budovania znalostnej spoločnosti a ekonomiky založenej na vyššej pridanej hodnote, vyššej dostupnosti ku službám a informáciám, lepšom plánovaní, flexibilnom a modernom vybavovaní úradnej agendy a efektívnom využití infokomunikačných technológií.