Strategy Advising

Strategy Consulting & Transformation

Podieľame sa na budovaní strategických smerovaní významných organizácií v strednej Európe. Našimi klientmi sú súkromné firmy, samosprávne celky a organizácie štátnej správy.

Pomáhame klientom vstupovať na nové trhy, budovať efektívne nákupné a predajné kanály, konsolidovať a rozvíjať prevádzkové aktivity v meniacom sa prostredí. Ako spoľahlivý partner radíme v procesoch transformácií, pri fúziách a akvizíciách, pri zmenách prevádzkových modelov, pri modelovaní cenových stratégií, obchodno-marketingových taktikách, strategickom znižovaní nákladov alebo plánovaní rozvoja.

Medzi vybrané aktivity našej firmy patria benchmarking spoločností, organizačná optimalizácia, návrh organizačných štruktúr, identifikácia podnikových procesov a tvorba procesných máp, procesné a odvetvové analýzy, optimalizácia podnikových procesov, možností outsourcovania vybraných činností, prípadne zefektívnenie správy majetkových aktív.

Náš tím zahŕňa vyškolených expertov, ktorí poskytujú poradenstvo pri diagnostike stratégií, vrátane výberu vhodných postupov a nástrojov pre transformačné zmeny firiem a pre ozdravné kroky v rámci národných sektorových reforiem.

German Market Counseling

Od roku 1999 pomáhame desiatkam slovenským a českým firmám aktívne pôsobiť na nemeckom trhu a priniesli tak pracovné príležitosti stovkám pracovníkom. Sprevádzame podnikateľské subjekty v snahe dodržiavať legislatívne a právne prostredie nemeckej ekonomiky.

Podporili sme stovky hmatateľných diel a desaťtisíce odpracovaných osobomesiacov, na ktorých spoločne participovali spomenuté stredoeurópske organizácie, pričom my profesionálne zastupujeme firmy z oblasti stavebníctva, reštaurátorstva, banskej sféry, lesníckeho, konštruktérskeho a mäsiarskeho priemyslu.

Zefektívňujeme agendy, ako napr. licenčné konania v rámci pracovných kontingentov, právna problematika Werkvertrag-ov, Betriebsstätte, Arbeitnehmerüberlassung, pracovné povolenia, otváranie dcérskych spoločnosti v cudzej krajine, aplikovanie Dohôd o zamedzení dvojakého zdanenia, zastupovanie na nemeckých úradoch atď., alebo naopak naša poradenská podpora pri prieniku nemeckých firiem do strednej Európy, rozbeh dcérskych jednotiek alebo vyhľadávanie lokálnych partnerov.