Transport & Utilities

Dopravný sektor je jeden z najdôležitejších v národnom hospodárstve. V súčasnosti je sprevádzaný viacerými nosnými skutočnosťami, ako liberalizácia a deregulácia trhu, privatizácia, konsolidácia, reštrukturalizácia, spájanie spoločností, rast cien pohonných hmôt a to všetko pri rastúcom tlaku zákazníkov, ktorí očakávajú zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, presnosť a väčšiu flexibilitu.

Spoločnosť stengl a.s. prináša riešenia pre organizácie cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy, pričom daná oblasť zahŕňa tak hromadnú a individuálnu dopravu, ako aj prepravu osôb a tovarov. Pre štátne, čiastočne sprivatizované a čisto súkromné spoločnosti rezortu dopravy realizujeme projekty, ktorých cieľom je integrácia procesov, znižovanie prevádzkových nákladov, zvyšovanie efektivity a hlavne zjavná vyššia kvalita poskytovaných služieb.

Pomocou GIS technológií Implementujeme riešenia pre optimalizáciu dopravných modelov, nasadzujeme inteligentné uličné a adresné systémy, integrujeme Asset Management riešenia pre komplexnú správu majetku, prinášame vyššiu transparentnosť podnikových aktív pomocou Fleet Management nástrojov, optimalizujeme využívanie kapacít prostredníctvom Rezervačných systémov, zabezpečujeme prenos dôležitých dopravných informácii pre obyvateľstvo prostredníctvom Dopravných portálov. Rovnako dôležitými agendami, ktoré sa snažíme transportným firmám zefektívňovať je komplexná správa podnikových zdrojov prostredníctvom SAP platformy, sprehľadňujeme komplexné postupy v rámci obstarávania s riešenia eProcurement a podobne.

Oblasť utlitného segmentu v rámci našich aktivít zahŕňa subjekty, ktorých podnikateľská a regulačná činnosť súvisí predovšetkým s médiami elektrická energia, plyn, teplo, voda, odpadová voda, odpady a minerálne a termálne využitie vôd. Súčasný stredoeurópsky trh s médiami je charakteristický parametrami ako dopady unbundling-u, privatizácie, potreba vysokých investícií sprevádzaná s poklesom zisku, zavádzanie nových taríf pri tlaku na zvyšovanie kvality služieb, tlak národných regulátorov na marže a náklady, tlak na zvyšovanie efektívnosti, kapacít a prevádzkové náklady, intenzívne investičné programy s prekonávaním legislatívnych bariér a podobne.

Naše služby pokrývajú viaceré nosné problematiky utilitných hráčov cez komplexné systémy pre monitoring efektívneho využívania médií, nasadzovanie geografických informačných systémov pre tvorbu, správu, aktualizáciu a poskytovanie integrovaných priestorových údajov až po moderné zabezpečenie zberu odpočtov médií. Pre našich klientov sme schopní zabezpečiť predmetné služby aj vo forme komplexného Outsourcing-u (BPO), napríklad pre moderné a efektívne odpočty médií v podobe „Metering BPO“. Medzi ďalšie dôležité témy ktoré prinášame utilitným firmám sú Digitálny archív technických dokumentácií, Zber údajov údržby a revízií prípadne eInvocing, eProcurement a AntiFraudAnalysing.