Novinky

IS riadenia životného cyklu grantových schém

22.07.2013

Výsledkom spolupráce s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) vznikol komplexný informačný systém plne pokrývajúci potreby riadenia životného cyklu grantových schém a podporných mechanizmov v správe APVV. Informačný systém je produktom intenzívnej obojstrannej spolupráce tímov na strane zhotoviteľa a objednávateľa. Práve vďaka komunikácii a jasnej deklarácii potrieb najmä vo fáze analý...

HN Business Week regata 2013

28.06.2013

V priamom kontakte s nádhernou prírodou sme si užili najkrajšie panorámy stredného Jadranu. K tomu ešte tretie miesto na stupienku víťazov a tak opätovne konštatujeme, že sme strávili úžasné dni na mori s výbornou posádkou.

Projektový teamleading v bankovom sektore

12.06.2013

Pre globálnu bankovú skupinu sa podieľame na vývoji systému pre direct banking komplexne pokrývajúci obchodné kanály, ako napr. internet banking, mobil banking, call centrum  alebo IVR. Vytvorené riešenie pokrýva všetky produktové oblasti, všetky druhy platieb, cez úvery, leasing, faktoring, investície klientov atď. Riešenie zahŕňa integráciu na desiatky rozličných systémov banky pr...

Outsourcing pre vodárenskú spoločnosť

30.05.2013

V úvode roka sme získali dôveru významnej vodárenskej spoločnosti, kde sme zabezpečili komplexnú službu tzv. STOP odpočtu spotreby vody pre 100.000 maloodberných miest, pričom sa na projekte zúčastnilo za našu stranu takmer 70 pracovníkov. Snažíme sa podporiť vodárenskú spoločnosť pri zlepšovaní jej služieb voči koncovým zákazníkom, pričom prechádzame spoločne problematikou, ako napr. sp...

Pomáhame našim podnikateľom presadiť sa cez inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti

02.05.2013

Naše skúsenosti z programového obdobia 2004-2006 z prípravy a realizácie projektov, ktoré boli financované zo Sektorového operačného programu priemysel a služby sme aj v období 2007-2013 pretavili do úspešných projektov a našim klientom sme pomohli zefektívniť výrobný proces zavedením nových inovatívnych technológii a výrobných postupov. Nami realizované projekty nielen udržali pracovné ...