Novinky

Pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme vytvoril Databázu zelených technológií

15.02.2012

Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentom dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR Fakulta masmediálnej komunikácie ako vedúci partner ...

Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja

26.01.2012

V dňoch 18. až 20.1.2012 BSK zorganizoval trojdňový maratón pracovných stretnutí  k Územnému plánu regiónu BSK a Generelu dopravy za účelom oboznámenia sa s  navrhovanými variantmi konceptu riešenia územného plánu BSK a získania pripomienok k navrhovaným riešeniam. Pozvaní boli všetci primátori a starostovia z územia župy, ktorí mali možnosť dávať podnety a pripomienky k navrho...

Pre medzinárodnú finančnú skupinu dodávame testovacie kapacity

05.01.2012

V novom roku 2012 prehlbujeme znalosti v prostredí finančných služieb, kde pre medzinárodnú poisťovňu zabezpečujeme služby testovania. Testujeme prostredia pri výmene staršieho legacy systému za modernejší. Predmetom testovania je oblasť neživotného poistenia, poistenia motorových vozidiel a zaistenie. Naše úlohy spočívajú  vo vytváraní konceptu testov, organizácii a riadení, zabezp...

IT Sourcing projekt pre bankový dom

12.12.2011

V druhej polovici roku 2011 poskytuje naša spoločnosť stengl a.s. analytické a poradenské kapacity vo finančnom sektore vo forme spolupráce IT sourcing. Pre koncového klienta, ktorým je významný bankový dom, realizujeme riešenie konceptu redukcie administratívnych činností s cieľom zjednodušiť kľúčové procesy v segmente SME (malé, veľké podniky). Prechádzame témami kolaterál management, ...

GEO vývoj pre mediálnu skupinu

05.12.2011

V druhej polovici roku 2011 sme získali vývojový projekt z prostredia geopriestorových mapových podkladov pre koncového zákazníka, ktorým je významná mediálna spoločnosť. Táto mediálna skupina je  poskytovateľom dát, adries, značiek, máp a servisných služieb pre podnikateľskú sféru a pre hospodársky trh.  Naša primárna úloha na projekte je tvorba webových aplikácií na strane fr...