Prípadové štúdie

Poradenské a konzultačné služby pre NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako organizácia, ktorá získavala prvé skúsenosti s implementáciou národných projektov zo štrukturálnych f...

 
 

Vývoj a testovanie produktu SAP Business One

Viac ako 55.000 zákazníkov z takmer 150 krajín sveta dôveruje riešeniu SAP Business One, ktoré je zároveň podporované v 27 svetových jazykoch a poskytuje jasnú vidi...

 
 

Aplikácia na sledovanie pohybu ohrozených druhov rastlín a živočíchov

CITES – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý nadobudol platnosťv roku 1975, je považovaný za jeden z hlavn...

 
 

Informačný systém Agentúry na podporu výskumu a vývoja (IS APVV)

Hlavným cieľom pri návrhu a implementácií IS APVV bolo vytvorenie moderného prostredia slúžiaceho na prideľovanie financií zo štátneho rozpočtu pre projekty výskumu...

 
 

Informačný systém Slovenského zväzu ľadového hokeja

Informačný systém Slovenského zväzu ľadového hokeja (IS SZĽH) bol vytvorený na základe požiadaviek zákazníka s cieľom centralizácie a sprehľadnenia informácií a zef...