Reportingová aplikácia naplnila smernicu Európskeho parlamentu

 
Projektové novinky
22.08.2019

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) je strategický štátny podnik, ktorého hlavnými úlohami je zabezpečiť starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, zároveň dohliada na kvantitu a kvalitu povrchových aj podzemných vôd. V zmysle platnej SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík sme pre SVP vytvorili aplikáciu na prípravu reportingu pre Európsku komisiu. Z tejto smernice vyplýva povinnosť každých 6 rokov poskytnúť tzv. predbežné hodnotenie povodňového rizika, a tak určiť oblasti, ktoré by mohli byť v ohrození povodňami. Pri návrhu SW platformy reportingu sme nadviazali na znalosti z predošlého reportovacieho obdobia, kde bola technologicky využitá MS ACCESS databáza. V porovnaní s predošlým obdobím sme však tentokrát vytvorili moderný modulárny nástroj, ktorý umožňuje lepšie zadávanie a validáciu potrebných údajov, následne je možné pracovať s hodnotami a porovnávať ich s údajmi z predošlého obdobia. Cieľom bolo vytvoriť inovatívne riešenie dostupné cez internetový prehliadač, umožniť odštepným závodom zadávať vstupné dáta o povodňových situáciách a následne vygenerovať výstupné súbory pre reporting. Aplikáciu sme navrhli využitím JHipster technológie, pričom sa jedná o flexibilné riešenie s využitím realizácie na lokálnom serveri. Klient nemusel vynaložiť žiadne prostriedky na licenčné poplatky, pretože bol využitý open source software. Vďaka nami zvolenému technologickému konceptu sme prispeli k naplneniu úloh, ktoré má Slovenská republika v oblasti životného prostredia. 

aplikacia_reporting.jpg
screenshot-dev2.stengl.sk-2019.08.19-16_11_16.png
screenshot-dev2.stengl.sk-2019.08.19-16_12_05.png
screenshot-dev2.stengl.sk-2019.08.19-16_13_26.png

Ďalšie novinky