Slovenská kanoistika sa modernizuje

 
Projektové novinky
12.09.2019

Informačný systém Slovenskej Kanoistiky (IS CANOE) sme vytvorili na základe požiadaviek zákazníka, ktorým je Slovenská kanoistika, tak aby umožňoval povereným osobám z prostredia tohto športového zväzu a jemu príslušných klubov efektívne manažovať údaje o športovcoch, športových odborníkoch a kluboch. Medzi hlavné ciele nasadenia inovatívnej platformy patrí zníženie administratívnej záťaže jednotlivých pracovníkov zväzu s možnosťou automatickej synchronizácie údajov so štátnym Informačným systémom v športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.
Slovenská kanoistika vznikla zlúčením Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky a jej poslaním je najmä všestranná podpora rozvoja kanoistiky na území SR a vytváranie podmienok pre činnosť jej členov, organizovanie športovej prípravy a telesnej výchovy mládeže smerujúcej k reprezentácii SR.
Hlavným cieľom pri návrhu, tvorbe a implementácii nášho riešenia bolo vytvorenie platformy poskytujúcej dostatočnú funkcionalitu a užívateľský komfort na zabezpečenie transparentného prostredia na účely ako sú registrácia nových členov, správa existujúcich členov, evidencia a správa jednotlivých klubov, podujatí, potvrdenie registrácií, synchronizácia údajov s ISŠ a mnohé ďalšie. IS CANOE pozostáva z databázovej platformy, kde sa štruktúrovane ukladajú všetky údaje a aplikačnej časti, ktorá je navrhnutá tak, aby zabezpečovala na základe prístupových práv a poverení jednotlivých užívateľov prístup k definovanej množine údajov. Moderná aplikácia je postavená na najnovších technológiách s dôrazom na bezpečnosť uchovávaných dát a užívateľského komfortu pri používaní jednotlivých funkčností systému.

WZOU7602.JPG
IS_canoe_1.png
IS_canoe_2.png

Ďalšie novinky