Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Poradenské a konzultačné služby pre NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky. Zabezpečuje plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a ostatné podporné činnosti. 
V rámci projektového riadenia sme vytvárali projektovú dokumentáciu v zmysle metodiky PRINCE2 a Výnosu o štandardoch 55/2017 pre ISVS, zabezpečovali sme činnosti PMO, vytváranie zápisov, pripomienkovanie, registrov rizík a otvorených otázok, manažment úloh a termínov, vytváranie priebežných správ pre PTO a RV projektu. V predmete koordinačnej a metodickej podpory sme vykonávali činnosti súvisiace s QA na aktivity projektu Analýza, Návrh a DFŠ, testovanie, školenia a nasadenie. Spracovaná bola dekompozícia produktov, katalógy požiadaviek, stratégie a plány testovania, vrátane kontroly testovacích scenárov, výkon testovania za NASES, ako aj podpora pre integračné a UAT testovanie. STENGL vykonával odborné činnosti na základe skúseností s realizáciou podobných projektov v komerčnej sfére, pričom využíval znalosti metodík a postupov RUP, UML a BPMN. No a v poslednom rade sme zabezpečovali finančné riadenie a monitorovanie programov a projektov. Výsledkom boli spracované monitorovacie a finančné správy, primárne pre potreby riadenia projektu ako aj povinné pre účely EŠIF z OPIS.
Na projektoch sa zúčastňovalo viac ako 50 našich expertov v rôznych oblastiach, ktorí pracovali v tímoch podľa potreby NASES. Všetky projekty boli úspešne ukončené, STENGL vykonával podporu pri tvorbe záverečnej dokumentácie, odovzdávaní systémov do prevádzky ako aj transferu know-how.  Projektové aktivity expertov STENGL boli po skončení implementácie smerované do oblasti budovania kapacít NASES a optimalizácie prevádzkových procesov. Na úvod bola spracovaná analýza SWOT a PEST aktuálneho stavu a vytvorená stratégia rozvoja NASES na ďalšie obdobie s využitím metodiky TOGAF a COBIT. Zo stratégie vychádzajúce imperatívy naplnili úvodnými aktivitami experti v rámci návrhu transformácie prevádzkových procesov v zmysle štandardov ITIL. Vypracovali sme aj bezpečnostné smernice v oblasti životného cyklu informačných systémov NASES definujúce štandardy požiadaviek na IS a súvisiacu dokumentáciu.

Klient: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Web: https://www.slovensko.sk/sk/
Technológie:
Project Management
Testing / Test Management
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Poradenské a konzultačné služby pre NASES