Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Prehĺbenie eurofondových kompetencií spoluprácou s ÚV SR

V predchádzajúcich rokoch naša spoločnosť úspešne podporovala Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom kapacity desiatok expertov pôsobiacich v doménach projektového manažmentu, koordinačnej a metodickej podpory, finančného riadenia, hodnotenia a monitorovania projektov a programov. Spolupráca vychádzala z rámcovej dohody s platnosťou v rokoch 2014 – 2018. 
Z pohľadu expertných služieb boli prínosné a zaujímavé projekty podpory Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), kde sme realizovali okrem iného hodnotenie OPIS, ktoré prebiehalo kontinuálne počas posledného obdobia a vyvrcholilo procesmi ukončovania operačného programu vo všetkých prioritných osiach.  Zabezpečovali sme podporu plánovania a výkonu vzdelávania, ktoré si vyžiadali špecifickú potrebu na odbornosť expertov, projekty súvisiace s analýzou administratívnych kapacít vrátane spracovania návrhu štúdie uskutočniteľnosti pre centrálny systém podporujúci Úrad vlády SR v oblasti štátnej služby a následný návrh Centrálneho plánu vzdelávania až po podporu samotného vzdelávania pracovníkov participujúcich na realizácii projektov zo štrukturálnych fondov. Veľmi inovatívna bola oblasť tvorby elektronických vzdelávacích kurzov, ktoré kreatívnou formou vzdelávajú pracovníkov ÚV SR a ostatných organizácií štátnej správy. 
Ďalším zaujímavým projektov je hodnotenie EX ante kondicionalít či analytické práce hodnotenia regionálnych disparít v rámci SR, politika súdržnosti, čiže aktivity napomáhajúce zákazníkovi správne identifikovať jednotlivé priority a nastavenia cieľov pre eurofondy v nadchádzajúcom období. V neposlednom rade sme poskytovali expertné služby zamerané na podporu Operačného programu technická pomoc (OPTP), kde okrem vyššie zmieneného OPIS, boli služby našich expertov úspešne využité aj pri realizácii OPTP. Spracovávali sme hodnotiace správy operačného programu a navrhovali model finančnej implementácie. Kľúčovým projektom bola podpora zavedenia manažérskych nástrojov pre výkon činností, kde sme spracovali kompletný procesný model a navrhli nástroje, ktorými sa jednotlivé procesy riadili a podporovali. Okrem týchto tém sme reagovali aj na ad hoc zadania, ako napr. tvorba Dunajskej stratégie v rámci programu Interreg.
Programové  a projektové úlohy uplynulých rokov priniesli mnoho výziev a cieľov v rôznych smeroch a sme hrdí, že spoločnou snahou sa nám podarilo úspešne zvládnuť zadania tak dôležitého zákazníka akým je Úrad vlády SR a prispieť tak efektívnejšiemu fungovaniu eurofondovej agendy na Slovensku. 

Klient: Úrad vlády Slovenskej republiky
Technológie:
LMS Moodle
Project Management
Testing / Test Management
Prehĺbenie eurofondových kompetencií spoluprácou s ÚV SR