Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Ochrana ohrozených živočíchov a rastlín aj vďaka inovatívnym riešeniam

CITES – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý bol prijatý v roku 1973 vo Washingtone, je považovaný za jeden z hlavných nástrojov svetovej stratégie ochrany prírody a je súčasťou programu stratégie trvalo udržateľného života. Cieľom dohovoru je zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri záchrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín pred vyhubením vplyvom nadmernej exploatácie pri medzinárodnom obchode. 
Vzhľadom k náročnosti sledovania celého procesu obchodu, chovateľstva, prírastkov, úbytkov a pod. zabezpečuje spoločnosť stengl v rámci projektu elektronické spracovanie a sledovanie všetkých pohybov prostredníctvom SW aplikácie, ktorá slúži na prácu príslušným pracovníkom Odboru ochrany prírody a krajiny na MŽP SR, kde IT riešenie prináša prehľadnosť evidencie a pohybov všetkých exemplárov. Vďaka technologickým postupom a zvoleným inováciám sme dosiahli 100% evidenciu a kontrolu všetkých exemplárov s ktorými sa oficiálne nakladá v zmysle platných právnych noriem. Neustále pracujeme na úpravách a rozvoji SW aplikácie s centralizovanou elektronickou komunikáciou a evidenciou údajov o fyzických a právnických osobách – chovateľoch, obchodníkoch a chránených druhov zvierat a rastlín.
Cieľom je zaviesť moderný elektronický systém, ktorý v konečnom dôsledku prinesie nástroj efektívnej informovanosti, komunikácie, kontroly chovu a obchodovania s chránenými druhmi zvierat a rastlín, čím zefektívnime činnosti všetkých subjektov (Štátna ochrana prírody SR, príslušné obecné úrady, regionálna veterinárna správa, OR SR, Colný úrad, MŽP SR – Odbor ochrany prírody a krajiny EU) vstupujúcich do procesov v oblasti CITES.

Klient: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Technológie:
.NET
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Ochrana ohrozených živočíchov a rastlín aj vďaka inovatívnym riešeniam