Digitalizáciou k úspešnému biznisu malých a stredných podnikov

 
Projektové novinky
04.05.2022

Podnikanie je jednou z najvýznamnejších prvkov ekonomík každého štátu, má nezastupiteľnú úlohu v dynamickou rozvoji krajín a v neposlednom rade vytvára pracovné príležitosti pre množstvo ľudí vďaka čomu klesá nezamestnanosť.

Malé a stredné podniky dodávajú ekonomike pružnosť

Na Slovensku sa nachádza podiel malých a stredných podnikov, ktoré sú kľúčovou súčasťou ekonomiky nielen v poskytovaní voľných pracovných miest, ale aj z hľadiska pružnosti a efektivity podnikania. Tieto podniky na Slovensku svojou produkciou pri tvorbe HDP predstavujú približne 3/5 z celkového objemu výroby, preto je veľmi zásadná podpora podnikateľov práve z tejto oblasti.

Slovak Business Agency zastrešuje pomoc pre malých a stredných podnikateľov

Najstaršiu špecializovanú inštitúciu na Slovensku predstavuje Slovak Business Agency, ktorá sa angažuje v rámci podpory malých a stredných podnikov. Vznikla v roku 1993 z iniciatívy vlády SR a EÚ. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. Zakladateľmi sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Poslaním SBA je komplexná pomoc podnikateľom, podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov.

Riešenie spĺňa cieľ a kladie dôraz na bezpečnosť a užívateľský komfort

Cieľom projektu bolo dodanie technického riešenia pre sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA najmä v rámci realizácie jednotlivých národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, realizovaných v programovom období 2014 – 2020.

Dielo bolo dodané aj pre účely poskytnutia komunikačných nástrojov a prostriedkov pre začlenenie sa klientov Národného podnikateľského centra (NPC) ako fyzickým osobám – záujemcom o podnikanie, tak aj podnikateľským subjektom – a to najmä malým a stredným podnikateľom.

Hlavným dôvodom realizácie projektu bola potreba lepšej organizácie aktivít SBA voči svojim klientom, on-line sprístupnenie podpory a služieb poskytovaných v rámci jednotlivých národných projektov, optimalizácie špecifickej časti interných procesov, zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie efektivity pri organizácii aktivít, rozšírenie dostupných komunikačných prostriedkov a taktiež zabezpečenie informačno-technologických nástrojov, ktoré musia umožňovať začlenenie sa klientov do online ekosystému za účelom efektívnejšieho využívania poskytovaných služieb a podpory v prostredí trhovej ekonomiky.

Pre naplnenie cieľov boli v rámci projektu realizované dve časti paralelne, a to aplikačná časť a technologická časť. Každá z častí bola rozdelená na niekoľko fáz, a to fáza analýzy a špecifikácie diela, fáza vytvorenia návrhu diela, fáza testovania návrhu diela a fáza začatia ostrej prevádzky diela.

V aplikačnej časti boli navrhnuté a následne v prostredí vládneho cloudu implementované moduly ako Rezervačný a reportingový systém (RRS), Portál NPC, Archív dokumentov, Vzdelávací systém, Video konferenčný systém, Vyvolávací systém, Mapová nadstavba RRS a Modul pre OpenData.

Každý z vyššie uvedených modulov je určený na pokrytie špecifických procesov, ktoré sú zo strany SBA vykonávané na dennej báze a zároveň sú navzájom tieto moduly integrované tak, aby spoločne vytvárali homogénne prostredie, ktoré je navonok prezentované ako nový Informačný systém SBA.

Pri integračných rozhraniach boli riešené aj rozhrania a integrácie na externé informačné systémy a referenčné registre, ako napríklad Register Fyzických osôb, Register Právnických osôb, Register Adries, Registratúra SBA prostredníctvom Elektronických služieb MH SR, Doména SBA, Modul IAM ÚPVS, Elektronické podpisovanie dokumentov.

Realizované riešenie je postavené na najnovších technológiách Microsoft s dôrazom na bezpečnosť uchovávaných dát a užívateľského komfortu pri používaní jednotlivých funkčností systému.

Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie prevádzky vo vládnom cloude a s tým spojený návrh a implementácia zmien infraštruktúry potrebných pre zabezpečenie produkcie IS SBA.

Význam malých a stredných podnikov je pre slovenskú ekonomiku veľmi zásadný. Sme radi, že sme mohli našim digitálnym riešením prispieť k optimalizácii procesov, ktoré vedú k efektívnemu biznisu a následne k rozvoju slovenskej trhovej ekonomiky.

Ďalšie novinky