Pomáhame nastaviť a zlepšiť európsku pomoc v oblasti životného prostredia

 
Projektové novinky
31.01.2023

Prostredie, v ktorom žijeme, dýchame a bývame je veľmi krehkým článkom, ktorý by mal byť prioritou v rámci našej každodennej existencie a nemali by sme ho ohroziť svojou činnosťou. Každý z nás však vie, že pri rýchlom a konzumnom spôsobe života ľudskej populácie je to mimoriadne náročné.

Rovnako stav klímy sa za posledné roky dostáva do veľmi zlej kondície, ktorá môže negatívne ovplyvniť naše budúce fungovanie na tejto planéte.

Veľmi nás teší, že Slovensko ako člen Európskej únie dostalo príležitosť sa svojou činnosťou zapojiť do zmeny, ktorá povedie k zdravšej a udržateľnej budúcnosti.

Do konca roka 2023 má možnosť využívať eurofondy cez program Kvalita životného prostredia. Program sa zameriava najmä na podporu nízkouhlíkového hospodárstva, energetické úspory v prevádzke budov a podnikov, efektívne zásobovanie teplom, kombinovanú výrobu elektriny a tepla a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Program tiež podporuje odstraňovanie environmentálnych záťaží, ochranu biodiverzity, výstavbu environmentálnej infraštruktúry, redukciu emisií a budovanie moderného odpadového a vodného hospodárstva. Program tiež umožňuje investovať do prevencie environmentálnych rizík a opatrení na riešenie dôsledkov zmeny klímy.

Prostriedky Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa teda v rámci programu využívajú na udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívnej ekonomiky.

V závere obdobia, v ktorom bolo možné využívať prostriedky Operačného programu Kvalita životného prostredia, sa podieľame na hodnotení efektívnosti a dopadov jednotlivých intervencií.

Posudzujeme napĺňanie jeho cieľov a pripravujeme súbor opatrení, vďaka ktorým sa podarí eliminovať alebo napraviť chyby a nastaviť pravidlá tak, aby životné prostredie získavalo na kvalite nielen na papieri, ale v skutočnom živote a v zdraví každého občana tejto krajiny.

Slovenská republika sa s našou pomocou učí flexibilne, rýchlo a múdro reagovať na problémy a globálne zmeny

V posledných rokoch zasiahli do života našej krajiny viaceré globálne krízy. Pandémia Covid19, vojnový konflikt na Ukrajine či klimatické výkyvy citeľné už aj na mnohých miestach Slovenska, priniesli spolu s ďalšími krízami mnoho problémov, ktorých rozsah a dopady nebolo možné dobre predvídať.

Úspešné čerpanie fondov EÚ, ale závisí nielen od schopnosti úradov dobre spravovať verejné zdroje, ale aj schopnosti flexibilne reagovať na zmeny a nastavovať subvenčnú a dotačnú politiku.

Hodnotenia operačných programov slúžia práve na tento účel: pomáhajú identifikovať, kde finančná podpora priniesla pozitívne zmeny, a kde naopak program zlyhal, prípadne kde sa vyskytli chyby a nakoľko bolo riadenie finančnej pomoci efektívne. Výsledok hodnotení sa pretaví do návrhu opatrení, ktoré uľahčia investície do zelenej ekonomiky a pomôžu účinne a efektívne čerpať prostriedky fondov EÚ v oblasti životného prostredia.

Zmena je trvalý stav, naučme sa využiť naše poznanie a manažovať fondy EÚ tak, aby prinášali reálny úžitok

V prvom hodnotení programu sme sa zamerali na finančné i vecné ukazovatele a identifikáciu oblastí, v ktorých hrozí nedočerpanie pripravených alokácií. Sú oblasti, ako napríklad nakladanie s domovým odpadom, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistenie odpadových vôd či ochrana a posilnenie biodiverzity, kde je dobrý predpoklad naplnenia stanovených cieľov.

V programe však boli identifikované aj oblasti, kde sa čerpaniu doslova nedarilo. Neistota cien v energetike a stavebníctve negatívne ovplyvnila mnohé pripravované investície, osobitne napríklad oblasť nakladania s nebezpečným odpadom či rekultivácie priemyselných plôch. Naše hodnotiace tímy sa zamerali na získanie údajov a vyslovenie odporúčaní pre zmenu operačného programu a v ďalších kolách hodnotenia sa sústredia na prípravu konkrétnych opatrení v rámci daných prioritných oblastí. Odporúčania a hodnotenia budú môcť byť využité aj v procesoch budúceho manažmentu štátnej podpory ochrany prírody a budovania čistého a zdravého životného prostredia.

Byť súčasťou projektu, ktorý môže pomôcť eliminovať dôsledky spôsobené zmenou klímy je veľmi výnimočným poslaním, ktoré v konečnom dôsledku prispeje ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu každého jedného z nás, a tým aj k zelenšej a zdravšej budúcnosti budúcich generácií žijúcich na území Slovenskej republiky.

Ďalšie novinky