Našim inovatívnym vzdelávaním prispievame aj k prevencii vzniku závažných priemyselných havárií

 
Projektové novinky
17.04.2023

Rôzne tipy profesií sa dennodenne vzdelávajú v prierezových témach, ale aj veľmi úzko profesijne zameraných oblastiach efektívnym spôsobom, a to v digitálnom svete LMS.

Pre nás, ako IT spoločnosť je veľmi zaujímavé podieľať sa na digitalizácii obsahu, ktorý slúži na vzdelávanie a odovzdávanie informácií rôznym typom prijímateľov.

Práca so scenármi, ktoré si vyžadujú svedomitú prípravu, spolupráca na tvorbe storyboardov či tvorba testov prináša skutočne zaujímavé výzvy, ktorým sa staviame čelom každý deň. Nemožno nespomenúť aj interaktívne grafické prvky, ktoré sú súčasťou každého dobre spracovaného digitálneho e-learningového školenia a osvedčenia, ktoré sa stávajú oficiálnym potvrdením pre každého účastníka, ktorý kurz absolvuje.

Dôležitá je práca s pripomienkami od zákazníka či testovanie samotného kurzu, kedy sa už blížime do finále, aby sme interaktívnu výuku vyšperkovali do posledných detailov a študujúcemu tak poskytli čo najlepší priestor na štúdium.

Na tvorbu obsahu v inovatívnom prostredí využívame tie najmodernejšie nástroje na spracovanie.

K dobre odvedenej práci prispieva náš skúsený LMS tím

Je pre nás veľmi inšpirujúcou skúsenosťou vidieť, ako sa vďaka inovatívnemu vzdelávaniu predchádza vzniku závažných priemyselných havárií či ako sa pristupuje k ochrane osobných údajov, čo je dnes veľmi diskutovaná téma. V segmente prepravy ropy sa napríklad môžu pracovníci vzdelávať v oblastiach, ako bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia, závažné priemyselné havárie, manažérske systémy, IT nástroje alebo civilná ochrana.

Poučné témy sú veľmi významnými míľnikmi, nakoľko digitalizujeme obsah aj pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do styku so zákazníkmi a ich peniazmi priamo v teréne. Vedomosti si prostredníctvom interaktívneho školenia osvojujú doručovatelia zásielok, u ktorých je kurz zameraný na správne dodanie a postup pri doručovaní poštových zásielok adresátovi, ďalší slúži na osvojenie vedomostí v oblasti overovania dokumentov, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Aktuálne pracujeme na vývoji kurzu s tematikou životného prostredia, jeho ochrany a trvalej udržateľnosti.

Životné prostredie je veľmi aktuálne rozoberaná problematika, kde lektori môžu skutočne neobmedzene pracovať s obsahom. Skvele na to poslúži virtuálna učebňa, ktorá je súčasťou platformy a umožňuje lektorovi zdieľanie multimediálneho obsahu, kreslenie, písanie či prezentovanie najrôznejších podkladov za účelom podpory vedomostí, ktoré smerujú k danej cieľovej skupine.

V rámci kybernetickej bezpečnosti sa nám obsahovo podarilo pokryť tematiku bezpečnej práce s údajmi zákazníkov, s ktorými prichádzajú do styku zamestnanci na dennej báze, e-learningové školenia ich edukujú, ako sa vyhnúť hrozbám, nebezpečným e-mailom či voicingu, tieto a mnohé ďalšie totiž predstavujú kyberútoky vo virtuálnom svete.

Edukáciou v danej oblasti sme vyvzdelali aj IT pracovníkov či manažérov, ktorí by mali ovládať problematiku v rámci riadenia svojho organizačného útvaru, za ktorý nesú zodpovednosť.

Učitelia si rozširujú obzor vo využívaní digitálnych a audiovizuálnych prostriedkov v praxi

Naše zákaznícke portfólio sa minulý rok rozšírilo aj o pedagogických pracovníkov, ktorí si vďaka našim e-learningovým školeniam osvojili rôzne techniky a vymoženosti modernej doby, tie môžu využívať pri edukácii v každodennej výučbe pri vykonávaní svojej profesie, k dispozícii im je skutočne široký obsah materiálov v podobe dokumentov, ukážok, e-bookov či rôznych podkladov v interaktívnom spracovaní, ktorý im uľahčuje prijímanie relevantných informácií. Frekventantom okrem kvalitného vizuálneho obsahu pomáha aj audio sprievod, ktorý dopĺňa vybrané informácie k daným témam.

Verejné obstarávanie pre zamestnancov štátnej správy

Verejné obstarávanie je nevyhnutnou súčasťou právneho systému, pričom jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Pre zamestnancom štátnej správy sme pripravili interaktívne riadený kurz, ktorý sa zameriava práve na procesy, ktoré sa v rámci realizácie verejného obstarávania vykonávajú a je nutné ich z hľadiska zákona dodržiavať.

V neposlednom rade zabezpečujeme jazykové vzdelávanie aj online v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava, kde sme v rámci interného projektu STENGL IT AKADEMIE vyvzdelali niekoľko desiatok IT špecialistov, ktorí nemecký jazyk využívajú v praxi v rámci IT oblasti, kde spoločnosti bijú na poplach z dôvodu nedostatku nemecky hovoriacich IT odborníkov.

Počas vývoja sa stretávame s užívateľmi z rôznych profesijných oblastí, ktorí náš systém využívajú. Je preto veľmi dôležité prispôsobiť vzdelávací modul na mieru podľa požiadaviek zákazníka, ale je nutné zároveň zohľadniť aj užívateľskú základňu, aby sa naplnili očakávania, ktoré si v rámci spoločných ambícií nastavíme.

Ďalšie novinky