Detailný návrh riešenia (DNR) pre Úrad na ochranu osobných údajov

 
Projektové novinky
03.05.2023

Naše skúsenosti a analyticko-architektonické schopnosti sme opätovne využili v oblasti tvorby návrhu informačných systémov verejnej správy.

Našou úlohou bolo realizovať a podieľať sa na etape Analýza a Dizajn, ktorej výstupom bol rozsiahly dokument všeobecne známy pod pojmom Detailný návrh riešenia (DNR), ten podrobne popisuje návrh budúceho Komplexného informačného systému ochrany osobných údajov.

Zákazník sa podieľa na vykonávaní dozoru nad ochranou osobných údajov s celoslovenskou pôsobnosťou

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý sa podieľa na ochrane práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Riadi sa medzinárodnými zmluvami, zákonmi a všeobecne záväznými predpismi, ktorými je Slovenská republiky viazaná.

Spoločne k vytýčenému cieľu

Existujúce systémy Úradu riešia rôzne špecifické agendy, ktoré však nie sú vzájomne integrované, z tohto dôvodu padlo rozhodnutie zo strany inštitúcie zrealizovať projekt, ktorého úlohou bude dodanie nového komplexného informačného systému. Ten následne zastreší nedostatky aktuálneho systému, zároveň však bude spĺňať legislatívne požiadavky a hlavne poskytne moderné, bezpečné riešenie pre chod verejnej správy.

Dokument Detailný návrh riešenia je vypracovaný v súlade a v štandardoch MIRRI. Okrem aspektov uvedených vyššie sa zameriava aj na popis prípadných závislosti na iných systémoch alebo projektoch, definuje požiadavky na budúcu dokumentáciu systému a taktiež definuje aj prípadné otvorené otázky, resp. aktivity, ktoré bude potrebné vykonať v ďalšej etape realizačnej fázy projektu.

Zároveň je výstupom z prvej etapy „Analýza a dizajn“ v rámci realizačnej fázy projektu. Dokument sa zameriava a detailne popisuje najmä:

· požiadavky na nový komplexný informačný systém Úradu, vrátane požiadaviek na bezpečnosť a okolie systému (s použitím metodiky vychádzajúcej z CPRE),

· budúce procesy realizované systémom a jednotlivé workflow diagramy (použitá notácia BPMN),

· prípady použitia (use cases, v zmysle metodiky UML 2.0),

· doménový model systému,

· model grafického rozhrania systému,

· model aplikačných rozhraní,

· biznis, aplikačnú a technologickú architektúru riešenia vrátane komponentového modelu systému,

· bezpečnostnú architektúru systému.

Príklad návrhu TO-BE procesu – Proces správneho konania

Aké budú očakávané prínosy komplexného informačného systému?

Nový systém má priniesť elektronizáciu procesov a upustenie od „papierovej“ administratívy, bude plne elektronický. Zároveň bude pracovať s predvyplnenými šablónami a formulármi, čo značne ušetrí čas a užívatelia nebudú musieť zadávať údaje, ktoré už raz vyplnili a súvisia s danou agendou. Riešenie poskytne možnosť vyhnúť sa duplicite záznamov, čo zabezpečí centrálna evidencia dát. Workflow systém zároveň umožní aj sledovanie stavu úloh s elektronickým schvaľovaním. Okrem toho bude možné automaticky sledovať lehoty a zasielať notifikácie na spracovanie daných úloh, vyťaženosti pracovníkov. Systém zabezpečí možnosť elektronického vzdelávania nielen pre interných zamestnancov, ale aj pre verejnosť.

Príklad návrhu TO-BE procesu – Proces nahliadnutia do spisu

Úloha na projekte pre zákazníka z oblasti e-governmentu je jedna z výziev, kde sa podieľame na tvorbe moderného riešenia, ktoré nielen odbremení administratívnu záťaž pracovníkom danej inštitúcie, ale zároveň prispeje k efektívnejším, rýchlejším procesom výkonu činností Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ďalšie novinky