Podpora kvality projektového riadenia projektov PO7 Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 
Projektové novinky
13.07.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) plní v programovom období 2014-2020 úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 informačná spoločnosť (PO7 OPII). Jednotlivé národné projekty realizované prostredníctvom PO7 OPII sa v čase tvorby zadania nachádzali v rôznych fázach životného cyklu (od prebiehajúcich verejných obstarávaní až po implementačné fázy). Vzhľadom na to, že projekty financované z PO7 OPII je v zmysle pravidiel nevyhnutné uzavrieť a zároveň deklarovať dosiahnutie merateľných ukazovateľov do konca roku 2023 identifikovalo MIRRI zásadné riziká súvisiace s mierou rozpracovanosti jednotlivých národných projektov s možným dopadom na neplnenie cieľov samotného operačného programu.

Ako jedna z možných príčin vzniknutého stavu bola identifikovaná nedostatočná kapacita na strane projektového riadenia a riadenia kvality v rámci jednotlivých projektov a nedostatočnosť, resp. neaktuálnosť informácii o stave projektov.

Z týchto dôvodov obstaralo ministerstvo externú kapacitu seniorných projektových manažérov a manažérov kvality spoločnosti stengl, ktorých úlohou bolo, okrem iného, zabezpečiť plnenie nasledovných cieľov:

 • získať objektívne informácie o stave jednotlivých národných projektov, prostredníctvom kontaktu s prijímateľom a iných relevantných zdrojov (projektová dokumentácia, ITMS2014+, MetaIS, rôzne ďalšie systémy..),
 • udržiavať aktuálny prehľad o projektoch OPII v rozsahu hlavné míľniky, hlavné riziká a hlavné závislosti,
 • zvýšiť úspešnosť projektov OPII prostredníctvom návrhu relevantných opatrení a zároveň priamej pomoci prijímateľom,
 • reportovať priebežný stav pre rozhodovacie mechanizmy MIRRI a priamo koordinovať činnosť s činnosťou internej QA ministerstva,
 • včasné eskálacie rizík a problémov.

Predmetom činnosti bolo 23 národných projektov obsahujúcich viac než 150 externých integrácií v celkovej hodnote prevyšujúcej 160 mil. EUR.

Do tohto zoznamu spadali napríklad projekty ako IS eForms – UVO, Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce - IS SAWO (pôvodne ES NIP), Pamiatkový informačný systém – PAMIS, Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva - IS UVZ, Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne – MUSP, Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – DCOM+ a mnohé ďalšie.

Základné informácie, ktoré boli získané a priebežne spracované voči každému projektu sa dotýkali najmä harmonogramu projektu, roadmapy projektových a fakturačných míľnikov, roadmapy strategických výstupov projektu, projektov dodaných produktov a ich funkčnosť a v neposlednom rade work breakdown structure. Okrem toho sa v zozname nachádzali KPI projektu, ich plnenie prípadná indikácia problémov, porovnanie reálneho percenta voči plánovanému čerpaniu, riziká projektu, mitigačné opatrenia a miera ich plnenia či závislosti a vázby na iné projekty. Dôležitou časťou bolo aj celkové vecné zhodnotenie projektu tzv. Managemenet summary.

Následné činnosti zahŕňali kontrolu zmluvnej dokumentácie projektu, porovnanie voči zámeru, posúdenie dodaných produktov a ich funkčnosti, taktiež posúdenie kvality projektového riadenia a testovacích scenárov, CBA review. Vykonala sa aj kontrola projektovej dokumentácie a mapovanie aktuálneho stavu projektov a informáciami zverejňovanými v rámci META IS a ITMS a tiež legislatívne posudzovanie (napr. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe).

Výstupy a odporúčania spočívali najmä v:

 • Project assurance projektu a príprava metodických usmernení pre PM,
 • mapovanie a navrhovanie zjednodušovania procesov v rámci projektu,
 • posúdenie možností vytvárania synergických efektov medzi systémami orgánov verejnej moci,
 • zhodnotenie systému metodík, postupov a nástrojov v oblasti "lean" managementu procesov s cieľom maximalizácie hodnoty pre občana,
 • popis spôsobu preklápania jednotlivých projektov a expertných výstupov do operatívnej praxe vrátane organizačného modelu a spúšťania prevádzky,
 • návrh spoločných operatívnych procesov a služieb prevádzky prebratých riešení,
 • porovnanie s realizovanými myšlienkami (Existujú ponaučenia a skúsenosti z podobných projektov u nás, alebo v zahraničí? Porovnanie so spôsobmi obstarania (dielo, nákup krabicového riešenia, prenájom...).

Príklad vyhodnotenia stavu jednotlivých projektov

Všetky výstupy projektu boli spracované vo forme wiki (Confluence MIRRI). V tomto nástroji boli vytvorené priestory na evidenciu informácií o jednotlivých projektoch, ako aj šablóny, ktoré zase zabezpečia konzistenciu údajov naprieč celým programom.

Žiaľ za nevyužitú príležitosť považujeme neuplatnenie plného potenciálu kapacít našich expertov. Aj napriek racionálne zostavenej požiadavke týkajúcej sa predmetu a rozsahu plnenia a obstaranej kapacite nebol zákazník, vzhľadom na vnútorné procesy a kompetencie jednotlivých zapojených útvarov, schopný definovať priebežné úlohy tak, aby bolo možné v plnej miere naplniť pôvodne stanovené ciele.

Veľká časť projektových aktivít tak ostala nerealizovaná, respektíve nemohla byť realizovaná v rozsahu, ktorý by z nášho pohľadu bol prínosný. Aj napriek tejto skutočnosti považujeme projekt za zmysluplný a prínosný.

Ďalšie novinky