Slovenskí lyžiari naskočili na vlnu digitalizácie s novým informačným systémom

 
Projektové novinky
04.08.2023

Šport sa vyznačuje disciplínou, dynamikou a pravidlami, ktoré je pri každej fair play potrebné dodržiavať. Hoci dravosť, výzvy a vytrvalosť sú to, čo prináša mnohé víťazstvá, uvedomujeme si, že poriadok je potrebné dodržiavať v každej oblasti života a ani v tejto tomu nie je inak.

Keďže sme nielen zanietení športovci, ale predovšetkým profesionáli v oblasti tvorby sofistikovaných informačných systémov pre športové zväzy a federácie, zužitkovali sme všetky vedomosti a skúsenosti, aby sme naše portfólio rozšírili o ďalšieho zákazníka, tentokrát sa do skupiny užívateľov nášho digitálneho riešenia pridal Zväz slovenského lyžovania.

Zväz slovenského lyžovania

Je národný športový zväz so štatútom plnohodnotného člena Medzinárodnej lyžiarskej asociácie (FIS). Zastrešuje všetky lyžiarske športové odvetvia - zjazdové, rýchlostné, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach a snowboardové a akrobatické disciplíny. Jedna z najdôležitejších úloh je zaistiť pre športovcov podmienky pre prípravu v materiálnej a personálnej oblasti. Sústreďujú sa nielen na jednotlivcov, ale aj na širšie skupiny.

Celkovo náš digitálny systém využíva 8 športových zväzov a federácií

Poriadok, prehľadnosť a jednoduchosť je to, čo patrí nielen do športu, ale aj do nášho informačného systému, ktorý sa nám už podarilo úspešne nasadiť pre 8 slovenských športových zväzov a federácií, do tejto skupiny patrí napríklad Český lukostrelecký zväz, Klub slovenských turistov či Slovenský zväz florbalu a ďalšie.

Ako sme už avizovali, novým členom v našej skupine informačných systémov z oblasti športu sa stal komplexný IS pre správu procesov a evidencií Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Cieľom tejto spolupráce je optimalizovať a zefektívniť procesy týkajúce sa správy členov ZSL, riadenie súťaží, podpora procesov pri nominovaní a odmeňovaní rozhodcov, disciplinárnej komisie a ďalších činností súvisiacich s každodennou prácou tejto športovej organizácie.

IS SZL je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu bez nutnosti inštalácie hrubého klienta, ktorá je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Okrem bezpečnostných štandardov bola implementovaná aj responzívnosť, aby sa uľahčil prístup pre používateľov mobilných zariadení.

Nová etapa histórie nášho lyžovania sa začala písať od roku 1993, kedy vzniklo samostatné Slovensko. Zväz slovenského lyžovania je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR. Od novembra 2021 bol ZSL provizórnym členom federácie a odvtedy s okamžitou platnosťou plnil úlohy národnej lyžiarskej federácie smerom k FIS (Medzinárodná lyžiarska federácia) a prihlasoval športovcov na medzinárodné súťaže v lyžiarskych disciplínach. Je členom Slovenského olympijského a športového výboru SOŠV (2022) a taktiež Slovenského paralympijského výboru SPV (2023).

Prostredníctvom tejto platformy môžu jednotlivý používatelia na základe pridelených oprávnení:

  • registrovať nových členov – pretekár / funkcionár / rozhodca / tréner / dobrovoľník,
  • aktualizovať údaje o existujúcich členoch,
  • registrovať nové športové kluby,
  • aktualizovať údaje o existujúcich kluboch,
  • spravovať žiadosti klubov o

o registrácie,

o prestupy,

  • evidovať členské platby,
  • vytvárať nové podujatia,
  • spravovať proces podávania prihlášok na podujatia.

Súčasťou implementácie je aj migrácia údajov o členoch a kluboch ZSL a prepojenie IS ZSL s Informačným systémom športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe.

Zavedením IS ZSL do produkcie získal zákazník kontrolu nad všetkými procesmi súvisiacimi s registráciou a prestupom športovcov, evidenciou členských poplatkov, prehľad o najdôležitejších údajoch o svojich členoch a kluboch a nástroj na vytváranie nových podujatí pre jednotlivé športové disciplíny. Okrem základných procesov ako je registrácia nových členov či prestupy jednotlivých členov medzi klubmi si môžu pracovníci ZSL jednoducho a prehľadne spravovať jednotlivé podujatia a prihlasovať na nich športovcov zo svojich klubov.

Ďalšie novinky