Zefektívňujeme procesy, ktoré posúvajú moderné európske poisťovníctvo vpred

 
Projektové novinky
28.09.2023

Poisťovne sú definované ako právne subjekty, ktoré sa venujú poisťovacej a zaisťovacej činnosti, pričom majú rôzne oblasti zamerania ako poistenie voči rôznym rizikám, vyplatenie poistného plnenia či zábrannú a investičnú činnosť. Okrem toho vytvárajú poistné fondy.

Rovnako ako v každej inej spoločnosti, tak aj u poisťovní je mimoriadne dôležité, aby procesy prebiehali efektívne, rýchlo a bezproblémovo. S čím súvisí aj hlavná požiadavka nášho zákazníka, ktorý si dal za cieľ procesy vylepšiť a zefektívniť.

V rámci analýzy procesov podporovaných systémom SAP ERP sme identifikovali niektoré slabé miesta a oblasti na zlepšenie, najmä v oblasti nákupu, účtovníctva, kontrolingu a výkazníctva, pričom sme zohľadnili požiadavky na budúci prechod na S4/Hana. Tie sú následne rozčlenené na jednotlivé hypotézy spolu s navrhovaným riešením. Našim zámerom je implementovať tieto riešenia, optimálne v priebehu tohto kalendárneho roka.

Realizácia

Úpravy a nastavenie v SAP FI-CO

V rámci implementácie sa nám podarilo optimalizovať nastavenie SAP FI-CO. Systém má aktívne finančné, kontrolingové a majetkové moduly. Je to moderné riešenie, cez ktoré prúdia všetky účtovné údaje z ostatných systémov, ktoré sa následne posielajú do systému centrálneho systému.

Ďalšou významnou úlohou bolo nastavenie ledgrov, ktoré obsahujú nasledovnú štruktúru ledgrov spoločnosti ako 0L, čo označuje hlavný ledger – IFRS 4, D1 – hlavný ledger CAS - predstavuje český účtovný štandard alebo slovenský účtovný štandard a posledný je K1 alebo tiež aj konsolidačný ledger, ktorý slúži na prípravu a úpravu údajov pre konsolidáciu pre skupinové výkazníctvo.

Automatizácia prostredníctvom FILE TRANSFER pre všetky hromadné vstupy do SAP FI

V rámci tohto kroku sme zohľadnili tieto hypotézy, ktoré boli definované na rôznych workshopoch:

  1. Automatizácia odosielania mzdových údajov zo systému SAP HR do systému SAP FI.

  2. Automatizácia veľkých dávok v systéme SAP FI pomocou prenosu súborov.

Použitie štandardizovaného pripojenia SAP BW k dotknutým systémom (SAP, non-SAP) - SAP RFC (ALE), UD Connect, DB Connect

Prínosy zavedenia zlepšení pre klienta boli nasledovné:

  • Skrátenie času na vyhľadávanie dodávateľských faktúr.
  • Zjednodušenie WF a vyhľadávania faktúr vo všeobecnosti.
  • Zníženie chybovosti.
  • Skrátenie času v dôsledku opravného účtovania faktúr s nesprávnym daňovým kódom.
  • Lepšia prehľadnosť.
  • Rýchlejšia analýza faktúr bez nutnosti individuálneho náhľadu každej faktúry.

Prínosy zavedenia zlepšení pre klienta priniesli zníženie chybovosti vynechaním podpoložky, zvýšenie kvality vstupných údajov, úspora času, ktorá je odhadovaná na približne 288 h ročne. Implementácia prepojenia povedie k zlepšeniam vo viacerých oblastiach ako zníženie počtu importovaných/exportovaných súborov, využitie možnosti jednoduchších kontrol údajov, zabezpečenie väčšej konzistentnosti údajov, zníženie nákladov na získavanie údajov, možnosť využitia Delta manažmentu na prenos údajov.

Sme radi, že sa nám darí byť súčasťou sofistikovaných riešení pre významného zákazníka z oblasti poisťovníctva a podieľať sa na zefektívňovaní procesov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou úspešného fungovania modernej spoločnosti.

Ďalšie novinky