Analýza skutočného stavu energetických potrieb Ministerstva zdravotníctva SR a návrh riešenia optimalizácie

 
Projektové novinky
05.10.2023

Rezort Ministerstva zdravotníctva realizuje výkon svojich kompetencií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a iných súvisiacich činnostiach v takmer 200 areáloch, ktoré obsahujú viac než 1000 samostatných budov. Jednotlivé budovy sú pritom v rôznom technickom stave a ich prevádzkové potreby sú zabezpečované rôznym pomerom energetického mixu (elektrická energia, plyn, teplo, voda...). Ich prevádzka generuje nemalé finančné náklady a nezanedbateľný vplyv na životné prostredie prostredníctvom uhlíkovej stopy CO2.

V rámci našich kompetencií sme pre ministerstvo vypracovali analýzu skutočného stavu energetických potrieb za roky 2020, 2021, 2022 a následný návrh riešenia optimalizácie.

Procesná mapa

Na základe definovaných požiadaviek bol realizovaný digitálny pasport nehnuteľností a ich energetických potrieb na súbore 99 podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva a následný návrh opatrení v oblasti stavebnej, energetickej, environmentálnej a digitálno-technologickej s cieľom zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti pri ich prevádzke a zároveň zníženia uhlíkovej stopy.

Účelom spracovania analýzy bolo zosumarizovať a vyhodnotiť skutočný stav čerpania zdrojov energetického mixu za podriadené organizácie MZ SR, pripraviť návrh opatrení pre neinvestičné a investičné opatrenia (nasadenie OZE) na budovách rezortných organizácií s cieľom znížiť energetickú spotrebu v čase energetickej a klimatickej krízy a v neposlednom rade vyčísliť veľkosť uhlíkovej stopy v CO2 v zmysle AR5 Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy.

Jednotlivé organizácie boli analyzované z pohľadu stavebných celkov odberných miest z pohľadu ich spotrieb a taktiež uhlíkovej stopy, ktorú pri svojej prevádzke generujú.

Tabuľka: Štruktúra odberu v analyzovanom období

Analýza skutočného stavu energetických potrieb MZ SR a návrh riešenia optimalizácie pojednáva o celkovej energetickej náročnosti rezortu zdravotníctva vyjadreného v spotrebách jeho rezortných organizácií. Analýza jednak agreguje dáta za rezort ako taký, ale detailne popisuje aj stav jednotlivých organizácií podľa druhu, typu či iných porovnávacích atribútov. Detailne bol zmapovaný stav areálov, budov a odberných miest a navrhnuté opatrenia tak na stavbách, ako aj na iných neinvestičných alebo málo investične náročných aktivitách smerujúcich k dosahovaniu energetických úspor v rezorte. V rámci stavebnej časti boli zbierané informácie o technickom stave budov, obvodovom plášti, výplniach otvorov, strešných konštrukciách, zdroji vykurovania či existencii obnoviteľných zdrojov energie. V časti odberných miest boli vyhodnotené 3 roky spotrieb energetických médií a to elektrina, zemný plyn, centrálne zásobovanie teplom, resp. zdroje na iné palivo (napr. drevná štiepka).

Zozbieraním údajov za roky 2020, 2021 a 2022 bolo možné vyhodnotiť a medzi sebou porovnať (benchmarkovať) organizácie obdobného druhu. Okrem výdavkov na spomenuté energetické média boli zozbierané údaje za spotrebu vody prostredníctvom fakturačných údajov za vodné, stočné a zrážky. V rámci návrhu opatrení sme predstavili návrh investičných, nízko investičných či neinvestičných a priblížil tak prístup k znižovaniu uhlíkovej stopy rezortu jednak realizáciou úsporných stavebných opatrení, ale napr. aj manažmentom dažďovej vody v areáloch zdravotníckych zariadení, alebo potenciálom obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na fotovoltické inštalácie. V rámci návrhu adaptačných opatrení boli prípadovo porovnané dva výrazne odlišné zdravotnícke areály s návrhom adaptačných opatrení pre prispôsobenie sa klimatickej zmene, čo ide ruka v ruke s realizáciou úsporných opatrení v rezorte. Dokument tiež popisuje celkovú uhlíkovú stopu rezortu na klimatickej zmene a opatreniach na jej elimináciu.

Súčasťou projektových aktivít je aj spracovanie fotopasportu, realizovaný terénnym zberom poverenými pracovníkmi organizácií a fyzickým zberom energetických expertov vo vybraných organizáciách, pričom jednotlivé meradlá boli označené QR kódmi pre ďalšie prípadné nasadenie energetického manažmentu.

Graf: Východisková bilancia spotreby energie podľa druhu organizácií

Graf: Východisková bilancia spotreby podľa nosiča energie

Graf: Počet odberných miest tepla s rozdelením na ÚK, TÚV a združenú dodávku

Sme radi, že aj takýmto projektom môžeme prispieť k optimalizácii nákladov v rámci rezortu a k zlepšeniu kvality životného prostredia prostredníctvom zníženia uhlíkovej stopy.

Ďalšie novinky