Úspešná modernizácia procesov nášho významného klienta z bankového sektora

 
Projektové novinky
02.04.2024

V období od novembra 2022 do decembra 2023 sme mali tú česť spolupracovať s popredným klientom z oblasti bankového sektora na projekte zameranom na modernizáciu a optimalizáciu jeho procesov. 

Tento projekt zahŕňal deväť mesiacov intenzívnej analýzy, vývoja a nasadzovania softvéru, všetko s dôrazom na individuálne požiadavky klienta. Cieľom bolo tiež vytvoriť, akceptovať a nasadiť zdrojový kód, ktorý by zefektívnil procesy a zvýšil celkovú produktivitu. Kľúčové výhody nášho riešenia spočívali vo využití najmodernejších technológií, architektúr a webových služieb, a rovnako aj v zastupiteľnosti v rámci procesu, či verziovania a plnej kontroly nad zdrojovým a nasadeným kódom.
 

Modernizácia softvéru vedie k vyššej efektivite a bezpečnosti v bankovníctve


Technologické pozadie projektu zahŕňalo prechod z pôvodnej architektúry založenej na SOAP na modernú REST, čo znamenalo výrazné zlepšenie v komunikácii medzi rôznymi aplikačnými časťami. Tento krok bol doplnený o integráciu najnovších technológií a programovacích jazykov, ako sú Java 17 a Spring Boot a nástrojov, ako Oracle SOA Suite a Eclipse IDE, ktoré prispeli k efektívnejšiemu a bezpečnejšiemu vývoju aplikácií.

Na podporu vývojového procesu sme využili moderné nástroje pre správu verzií a kolaboráciu ako Bitbucket a Sourcetree. Použitím technológie Docker sme zase zabezpečili efektívnejšie nasadenie a prevádzku našich aplikácií. Kvalita kódu bola monitorovaná pomocou nástrojov ako SonarQube, zatiaľ čo CI/CD procesy založené na Jenkins a Redhat OpenShift zaručovali plynulé nasadzovanie nových funkcií. Elastic Kibana poskytovala podrobný prehľad o výkone aplikácie v reálnom čase a vďaka nástrojom Jira sme mali efektívne spravované pracovné úlohy a projektový postup. Pomocou týchto inovácií sme zabezpečili, že náš klient môže rýchlo reagovať na nové výzvy a príležitosti v dynamickom bankovom prostredí.


Efektívna práca na diaľku zabezpečila vysokú kvalitu v celom životnom cykle softvéru


Zaujímavosťou projektu bolo fungovanie tímu na diaľku prostredníctvom denných online stand-upov, čo umožnilo nášmu medzinárodnému tímu udržiavať vysokú mieru spolupráce a flexibility. Zaviedli sme proces vzájomného schvaľovania kódu, ktorý zabezpečil, že všetky zmeny boli starostlivo revidované a iterované pre dosiahnutie optimálnej kvality. Projekt pokrýval celý životný cyklus vývoja softvéru, od analýzy pôvodného riešenia, cez návrh a implementáciu funkčného kódu, nasadenie do cieľových prostredí, podporu testovania a produkčného spustenia, až po údržbu a následné rozširovanie nového riešenia podľa požiadaviek klienta.

Projekt nielenže priniesol významné vylepšenia pre nášho klienta, ale tiež posunul hranice toho, čo je možné v bankovom sektore dosiahnuť vďaka technologickej inovácii. Okrem toho sa nám podarilo zviditeľniť našu schopnosť poskytovať inovatívne a na mieru šité riešenia v náročnom bankovom sektore, a tiež posilniť našu pozíciu ako dôveryhodného partnera pre technologické transformácie.


 

Ďalšie novinky