Naše odborné poradenstvo zlepšuje využitie európskych fondov a podporuje udržateľný rozvoj v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

 
Projektové novinky
10.01.2024

Na základe zadania od Ministerstva životného prostredia SR sme mali príležitosť poskytnúť naše odborné poradenstvo pre externé hodnotenie Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Tento projekt sa zameriaval na externé hodnotenie a optimalizáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý je zásadný pre smernice efektívneho využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu životného prostredia na Slovensku.


Naša analýza zlepšuje trvalo udržateľný rozvoj


Sme hrdí, že sme mohli poskytnúť naše odborné služby a prispieť k dôležitému úsiliu ministerstva, zameranému na efektívne využívanie európskych fondov. Naša úloha zahŕňala hĺbkovú analýzu a vypracovanie súboru hodnotiacich správ, ktoré poskytli komplexný pohľad na program a jeho výsledky. Toto úsilie prispeje k efektívnejšiemu využitiu alokovaných finančných zdrojov a podpore trvalo udržateľného rozvoja v súlade s cieľmi Európskej únie pre inkluzívny rast.


Vypracovali sme skupinu odborných správ


Výsledkom našej práce bola skupina  odborných súborov. Pre ministerstvo sme vypracovali úvodnú hodnotiacu správu, ktorá nastavila metodiku pre ďalšie hodnotenia, päť čiastkových záverečných hodnotiacich správ pre detailné hodnotenie jednotlivých aspektov programu a súhrnná záverečná hodnotiaca správa, ktorá poskytla celkový pohľad na efektívnosť a dopady realizovaných opatrení. Tieto správy nám umožnili identifikovať oblasti, kde program exceloval, ako aj tie, ktoré si vyžadovali ďalšie zlepšenia. Zároveň táto analýza poskytla ministerstvu dôležité informácie potrebné pre zlepšenie riadenia a implementácie OP KŽP.


Sme vďační, že sme mohli spolupracovať na tak dôležitom projekte. Naše spoločné úsilie prispieva k lepšiemu pochopeniu a efektívnejšiemu riadeniu opatrení, ktoré sú kľúčom k zachovaniu kvality životného prostredia pre budúce generácie. 

Ďalšie novinky