Referencie

 
StengL

Geolokalizačné technológie sú pomocou pre samosprávy a ich občanov

Aký typ výstavby a v ktorých lokalitách mesto plánuje? Kto je vlastníkom pozemkov v daných lokalitách? Viem získať územnoplánovaciu informáciu aj bez návštevy úradu? Kde je možné zaparkovať auto a kde sú vyhradené parkoviská? Aké inžinierske siete vedú pozemkami? 

Aj takéto bežné otázky si kladú občania miest a obcí. Nájsť na ne odpoveď pritom nemusí byť vôbec komplikované. Postačí, ak samospráva disponuje kvalitným GIS riešením (geografickým informačným systémom) a dané údaje a informácie sprístupní na svojom webovom sídle. Úradníci mesta tak nie sú zaťažovaní otázkami a svoj pracovný čas vedia venovať príslušným agendám. Občan ušetrí čas návštevou úradu a získa potrebné informácie z pohodlia domova. Takýto postup už dnes využíva viacero miest a obcí a stáva sa bežnou praxou. 

webgis2me – miesto pre vaše geopriestorové informácie

Produkt je určený pre každého, kto potrebuje spravovať, katalogizovať a zdieľať priestorové údaje (interne alebo verejne), pre samosprávu každej veľkosti, pre podniky a spoločnosti, ktoré potrebujú riešiť procesy spojené s priestorovými údajmi a službami (napr. vyjadrovanie k priebehu sietí). Platforma je vhodná aj pre štátne organizácie v rámci vizualizácie geopriestorových informácií pre občanov a firmy.

Funkčné riešenie v súlade so smernicami

Počas histórie fungovania našej firmy sa GIS technológie využívali vo viacerých samosprávach – mestách Senica, Martin, Michalovce ale aj v Bratislave či na Bratislavskom samosprávnom kraji. Postupne sa riešenia pre samosprávy menili, pribúdali funkčnosti, prepojenia, nové zobrazovacie prvky, nové informácie a údaje, zapracovávali sa požiadavky na súlad so smernicami, akými sú napr. smernice INSPIRE. Prirodzeným vývojom v rámci GIS riešenia sa vytvorila samostatná aplikácia pre pracovníkov úradov a pre občanov, ktoré poskytujú rôzne funkčnosti v závislosti na potrebách konkrétnych používateľov. Aktuálne tieto riešenia ponúkame samosprávam pod spoločným názvom „webgis2me“. 

Portál môže okrem úradov využívať aj verejnosť

Obsahovo je webgis2me pre samosprávy členený na interný (slúžiaci potrebám úradov) a verejný (využívaný občanmi) portál.
Interná časť, ktorá je využívaná zamestnancami úradu má zvyčajne väčšiu funkčnosť, spracováva viacero dát a údajov a je logicky členená podľa tém zodpovedajúcim uceleným agendám samosprávy. Takýmto členením vznikli logické celky oblastí a tém, akými sú napr. doprava, technická mapa, kataster nehnuteľností, územný plán, dopravné značenie, životné prostredie a pod. Ako podkladové mapy sú zväčša využívané ortofotosnímky, ale aj údaje zo ZB GIS, ktorého služby formou integrácie riešenie webgis2me prináša.

Verejná časť, ktorá je využívaná najmä občanmi samosprávy, má skôr informačný charakter, zobrazuje témy a údaje v oblastiach, akými sú napr. zimná údržba, parkovacie miesta, rozmiestnenie mobiliáru, linky a zastávky MHD, stromy a zeleň a pod. Táto časť webgis2me pre samosprávy prináša aj agendové služby, akými sú napr. sprístupnenie územnoplánovacej informácie alebo pocitové mapy. Práve pocitové mapy sú novou funkčnosťou, ktorú začalo využívať vo svojom GIS-e mesto Michalovce. Aktuálna informácia o pocitových mapách mesta je zverejnená na webovej stránke mesta.

Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Geolokalizačné technológie sú pomocou pre samosprávy a ich občanov