Referencie

 
StengL

SAP S4/HANA – Systém centrálnej správy dát pre automobilový priemysel

STENGL implementuje robustný systém centrálnej správy dát, ktorý zlepšuje schopnosť využívať dáta ako podnikové aktíva v celom podniku. 

Veľa spoločností generuje obrovské množstvo dát nakoľko ich súčasťou je viacero obchodných jednotiek. To je aj prípad nášho zákazníka, ktorý má vedúce postavenie v automobilovom priemysle v Európe. Koncerny sa stretávajú s neustálymi zmenami regulačných požiadaviek a požiadaviek na ochranu súkromia, preto význam kvalitných dát nebol nikdy väčší. 

Už od roku 2019 realizujeme služby v oblasti SAP MDG a SAP MDM pre zákazníka z oblasti automobilového priemyslu. 

V úvode realizácie bolo dôležité identifikovať kritické dátové zásady, výkonné zainteresované strany a definovať dlhodobé plány. Správne navrhnutý systém poskytuje základ dôveryhodných a konzistentných dát.

Našou úlohou je predovšetkým: 

-    analýza business procesov s dopadom na integráciu do SAP S/4 HANA,
-    tvorba WRICEF dokumentov,
-    príprava customizácie SAP S/4 HANA, 
-    customizácia systému SAP S/4 HANA, 
-    optimalizácia kmeňových dát,
-    príprava dát pre migráciu,
-    príprava template v migration cockpit,
-    príprava testovacích scenárov,
-    príprava user guide (školiacich príručiek) pre užívateľa,
-    spracovanie Focus Build v Solution Manager (Agile metodológia),
-    spracovanie Work Package a Work Items v Solutions Manager.

Definícia problému odráža jeho správne riešenie

Na začiatku projektu sme spoločne so zákazníkom definovali požiadavky na nové riešenie, ktorého cieľom bolo:

-    zlepšiť kvalitu a konzistentnosť informácií konsolidáciou a centrálnym riadením životného cyklu kmeňových dát,
-    vytvoriť súdržnú a harmonizovanú stratégiu správy kmeňových dát naprieč vybranými doménami, aby sa zjednodušila správa podnikových dát, zvýšila presnosť dát a znížili sa celkové náklady na vlastníctvo,
-    zhromaždiť hlavné dáta v rámci celej organizácie a spravovať ich centrálne, aby sa získal jednotný a dôveryhodný pohľad na podnikanie.

S aplikáciou SAP Master Data Governance zákazník získa vrstvu správy kmeňových dát prostredníctvom SAP Business Technology Platform.

Konsolidácia 

Vytvorenie jediného zdroja pravdy spojením dátových zdrojov SAP a tretích strán a hromadného spracovania ďalších hromadných aktualizácií veľkých objemov dát.

Centrálna správa 

Povolenie spoločného smerovania a oznamovania pracovných postupov, aby bolo rôznym tímom umožnené vlastniť jedinečné atribúty kmeňových dát a vynútiť si overené hodnoty pre konkrétne dátové body.

Kvalita dát a procesná analytika

Definovať, overovať a monitorovať zavedené obchodné pravidlá, aby sa potvrdila pripravenosť kmeňových dát a analýza výkonu správy kmeňových dát.

Výzvy a príležitosti

-    podarilo sa nám odstrániť nekonzistentnosť dát medzi obchodnými jednotkami s jednotlivými ERP systémami, ktoré priraďovali rôzne kódy rovnakým materiálom v každom systéme,
-    vznikla duplicita dát a bola potreba integrovať kontrolu duplikácie do pracovného toku kmeňových dát,
-    získali sme kontrolu nad správou kmeňových dát aj bez odborníka na kmeňové dáta, ktorý by kontroloval ich správnosť.

Prečo SAP?

-    aplikácia SAP Master Data Governance pre základ a nástroje riadenia životného cyklu hlavných dát naprieč celou skupinou podnikov,
-    služby a podpora SAP, vrátane SAP Advisory Services, poskytujúci odborné znalosti pre komplexnú a neštandardnú implementáciu riešení zahŕňajúcich tri obchodné jednotky fungujúce na rozdielnych ERP,
-    Metodika SAP Activate, ktorá pomohla zjednotiť obchodné procesy prijatím osvedčených postupov a uskutočnením analýzy nedostatkov s cieľom urýchliť implementáciu aplikácií a znížiť riziká.

Výsledky riadené hodnotou

Podarilo sa nám vyvinúť jednotný štandard kmeňových dát pre celý podnik tak, aby spĺňal nový štandard ,,Jeden materiál, jeden kód“ a zlepšila sa celková kvalita dát.

Vytvorili sme tím odborníkov, ktorí kontrolujú, či sú kmeňové dáta presné a zodpovedajú štandardu.

Odstránili sme duplicitné kmeňové dáta pre zaistenie konzistencie medzi rôznymi obchodnými jednotkami, zlepšili sme transparentnosť v rámci celej skupiny, čo znižuje transakčné náklady medzi rôznymi obchodnými jednotkami.

Vyčistili sme staršie dáta a navrhli rôzne plány prerušenia pre každú obchodnú jednotku, aby sa minimalizoval dopad.

Technológie:
SAP consulting
SAP S4/HANA – Systém centrálnej správy dát pre automobilový priemysel