Referencie

 
StengL

Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja

Pri komunikácií občanov a podnikateľov s regionálnymi samosprávami sa často stáva, že občan alebo organizácia musia opakovane predkladať údaje, ktoré má verejná správa k dispozícii v registroch. Aby k takýmto situáciám nedochádzalo, strategické dokumenty v oblasti budovania eGovernmentu sa dlhodobo snažia presadzovať princíp „jedenkrát a dosť“.

Budovanie informačných systémov a správa dát sú finančne náročné, a preto na dosiahnutie tohto cieľa slúžia aj prostriedky z európskych štrukturálnych fondov. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra viaceré výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zmeraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.

Jej cieľom bolo zvýšiť kvalitu dát a ich dostupnosť pre verejnosť, ale aj zdieľanie medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy, a to najmä prostredníctvom implementácie dátovej integrácia prostredníctvom počítačových aplikácií. Projekty v tejto oblasti mali napomôcť zlepšiť sprístupňovanie údajovej základne vrátane otvorených údajov prostredníctvom budovania platformy dátovej integrácie v prepojení na centrálnu integračnú platformu zlepšiť manažment osobných údajov ako aj zverejňovanie otvorených údajov v jednotlivých inštitúciách verejnej správy.

Prešovský samosprávny kraj s projektom „Lepší Manažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II“ (ďalej ako „LEMAD PSK II“), úspešne prešiel procesom posudzovania žiadosti o NFP a v januári 2021 začal obstarávať „služby špecialistov v oblasti analýzy, návrhu, vývoja, implementácie a riadenia IT projektu v rámci projektu LEMAD PSK II“. V tomto tendri sa nám podarilo uspieť a následne sa začala realizácia projektu formou poskytovania služieb, ktoré sú zložené z jednotlivých častí služieb modulov:

  • Analýza a dizajn riešenia
  • Implementácia riešenia
  • Testovanie riešenia
  • Nasadenie riešenia

Na projekte, ktorý skončil v máji tohto roku opracovali naši experti viac ako 900 človekodní, pričom na zabezpečovaní služieb sa podieľalo 9 expertov. Celý projekt zadávania úloh na projekte, ako aj realizácia a vyhodnocovanie bol riadený s využitím podporného nástroja JIRA – Kanban grafov.

V rámci projektu boli realizované aj viaceré školenia, ktoré boli zamerané na zdokonalenie zručností zamestnancov Úradu PSK, ktorí sa podieľajú na správe dát alebo sú ich kľúčovými používateľmi.

Projekt LEMAD PSK bol prvým z projektov, ktorý naša spoločnosť realizovala v oblasti Manažmentu údajov. Skúsenosti z tohto projektu zúročia naši experti pri podobných projektoch, ktoré riešia problematiku manažmentu údajov.

Klient: Prešovský samosprávny kraj
Technológie:
PRINCE2
ArchiMate (Enterprise Architect)
BPMN a BPML (Business Process Modeling Language)
UML (modelovanie business procesov)
XML
Java
Project Management
mySQL
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja