Referencie

 
StengL

Komplexné poradenské služby pre Ministerstvo životného prostredia SR: Hodnotenie a optimalizácia Operačného programu Kvalita životného prostredia

Na základe zadania od Ministerstva životného prostredia SR sme poskytli komplexné poradenské služby pre externé hodnotenie Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). S našou pomocou boli identifikované kritické oblasti na zlepšenie, čím sme prispeli k efektívnejšiemu využitiu európskych fondov a k podpore udržateľného rozvoja. 


Úloha a zodpovednosť Ministerstva v riadení OP KŽP


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je zodpovedné za riadenie a implementáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý určuje smernice pre efektívne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu životného prostredia na Slovensku počas programového obdobia 2014-2020.


Ministerstvo životného prostredia identifikovalo potrebu komplexného hodnotenie OP KŽP, zameraného na zlepšenie účinnosti, efektívnosti a dopadov na životné prostredie. Toto zistenie vychádzalo zo skúseností a výziev, ktoré boli zaznamenané v predchádzajúcom programovom období a zdôrazňuje najmä výzvy spojené s nedostatočnými administratívnymi kapacitami ministerstva pre realizáciu a koordináciu potrebných hodnotení.


Cieľ našej spolupráce: komplexné hodnotenie a jeho prínos


Naša spoločnosť čelila výzve zabezpečiť komplexnosť a odbornosť hodnotení v rámci stanovených termínov, pričom sme zo strany klienta mali jasne zadefinované očakávanie hĺbkovej analýzy a konkrétnych odporúčaní pre zlepšenie programu a jeho realizácie.


Našim cieľom bolo poskytnúť ministerstvu komplexné poradenské služby v oblasti externého hodnotenia OP KŽP. Toto hodnotenie malo za úlohu posúdiť efektívnosť, účinnosť a dopady realizovaných intervencií, ako aj prispieť k naplneniu špecifických cieľov programu v súlade so stratégiou Európskej únie pre udržateľný a inkluzívny rast. Našim výstupom bol súbor hodnotiacich správ, ktoré komplexne zhodnotili vykonané intervencie a ich efektívnosť. Tento súbor správ sa skladal z troch hlavných častí:


Úvodná hodnotiaca správa OP KŽP – správa sa vypracovala pred realizáciou požadovaných hodnotení a mala za úlohu nastaviť rámec a metodiku pre nasledujúce hodnotenia.


Čiastkové záverečné hodnotiace správy – išlo o päť samostatných správ, ktoré jednotlivo hodnotili aspekty alebo časti realizovaných intervencií a boli vypracované v úzkej spolupráci medzi audítorom a klientom na základe špecifických otázok a podotázok.


Súhrnná záverečná hodnotiaca správa OP KŽP – súhrnná správa, ktorá bola vypracovaná po ukončení všetkých hodnotení a zhromažďovala a vyhodnocovala zistenia z jednotlivých čiastkových správ a poskytla celkový pohľad na efektívnosť a dopady realizovaných intervencií.


Výsledky hodnotenia a ich význam pre Ministerstvo životného prostredia


Realizácia externého hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) podľa ustanovení zadávacej dokumentácie poskytla hĺbkový pohľad na efektívnosť, účinnosť a dopady implementovaných opatrení. Podľa výsledkov poskytnutého odborného hodnotenia boli identifikované kritické oblasti s potenciálom pre zlepšenie, čím sa prispelo k optimalizácii využitia alokovaných finančných zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 


Externé hodnotenie OP KŽP sa ukázalo ako neoceniteľný nástroj pre lepšie pochopenie výziev a úspechov v rámci programu a poskytlo pevný základ pre efektívnejšie riadenie a implementáciu opatrení zameraných na podporu kvality životného prostredia. 


 

Technológie:
ITIL a ITSM
PRINCE2
Project Management
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Komplexné poradenské služby pre Ministerstvo životného prostredia SR: Hodnotenie a optimalizácia Operačného programu Kvalita životného prostredia