Referencie

 
StengL

Digitálna transformácia správy údajov v športe: Náš úspešný projekt s Národným športovým centrom

Ako významný hráč na trhu IT riešení a poradenstva sme sa zapojili do významného projektu s Národným športovým centrom (NŠC), s cieľom transformovať a aktualizovať správu údajov v oblasti športu. Náš projekt s názvom "Manažment údajov pre Národné športové centrum" sa sústredil na celý proces, od analýzy a návrhu po implementáciu, testovanie a konečné nasadenie v prostredí vládneho cloudu. Financovanie prebiehalo vďaka Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra.


Cieľ projektu a potreby Národného športového centra


Cieľom projektu bolo riešiť kritické výzvy v správe údajov, ktoré sa dotýkali nielen efektivity a transparentnosti vnútorných procesov, ale mali hlbší vplyv na celkovú dôveryhodnosť a dostupnosť informácií pre širokú verejnosť. Národné športové centrum čelilo nedostatku komplexného riadenia údajov, čo viedlo k fragmentácii, nekonzistentnosti a duplikácii dát a zaťažovalo rozhodovacie procesy. Elektronická nedostupnosť údajov pre ostatné orgány verejnej moci, sprevádzaná nízkou dôveryhodnosťou a nedostatočnou transparentnosťou údajov, poukazovala na nevyhnutnosť komplexnej transformácie.


Významným krokom k riešeniu tejto problematiky bol práve projekt Manažment údajov pre Národné športové centrum, ktorý sa zameral na zvýšenie kvality a dostupnosti údajov, implementáciu štandardných procesov riadenia životného cyklu údajov a zabezpečenie ich vzájomného prepojenia a jednoznačnosti. Zavádzanie moderných API rozhraní a integrácia s ostatnými štátnymi registrami prispeli k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov podľa princípu „jedenkrát a dosť“, čo v konečnom dôsledku značne znížilo administratívnu záťaž a umožnilo rýchlejší prístup k potrebným informáciám pre občanov, podnikateľov a zamestnancov verejnej správy.


Tento integrovaný prístup k riadeniu údajov otvára nové cesty pre analytické spracovanie a zvyšuje celkovú transparentnosť a dôveryhodnosť procesov, čím položil pevný základ pre budúci rozvoj a digitalizáciu športového sektora na Slovensku.


V projekte Manažment údajov pre Národné športové centrum boli realizované nasledujúce kľúčové kroky:


Analýza a dizajn: Vytvorenie detailného návrhu riešenia (DNR), ktorý podrobne popisuje návrh budúceho komplexného informačného systému (IS).


Implementácia a testovanie: Zhmotnenie navrhnutého systému do reality, jeho detailné testovanie.


Nasadenie: Nasadenie novo vytvoreného informačného systému do prostredia vládneho cloudu, pripraveného na nahradenie aktuálneho informačného systému športu.


Vytvorenie modulov: Implementácia a testovanie modulov, ako sú registre fyzických a právnických osôb v športe, odborná príprava športových odborníkov, príspevky, dotácie, zmluvy, ocenenia, podujatia, výsledky, kontroly, spôsobilosti a ďalšie.


Integrácia: Vytvorenie nových integračných rozhraní pre zvýšenie dátovej kvality a efektívnosti správy údajov, zahrnujúce integrácie na registre a štatistické číselníky.


Publikovanie datasetov: Vytvorenie a publikovanie 26 datasetov, vrátane informácií o fyzických a právnických osobách v športe, odborných príprav, príspevkoch, dotáciách a výsledkoch.


Benefit v podobe výrazného zlepšenia v správe a dostupnosti údajov


Realizácia projektu Manažment údajov pre Národné športové centrum predstavuje prelom v riadení a využívaní dát v rámci slovenského športového ekosystému. Vďaka tomuto projektu prišlo k výraznému zlepšeniu v správe a dostupnosti údajov, čo umožnilo NŠC efektívnejšie rozhodovať, lepšie podporovať športové talenty a zefektívniť financovanie športových organizácií. Tieto zmeny neprinášajú benefity len pre NŠC, ale pozitívne ovplyvňujú celý športový sektor na Slovensku a posilňujú jeho infraštruktúru a udržateľný rozvoj. Projekt tým nielen zdôraznil technologickú inováciu, ktorú sme ako spoločnosť stengl dokázali priniesť, ale aj naše odhodlanie prispievať k rozvoju slovenského športu.
 

Technológie:
Project Management
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Digitálna transformácia správy údajov v športe: Náš úspešný projekt s Národným športovým centrom