Referencie

 
StengL

Komplexná analýza a optimalizácia energetických nákladov a emisií na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a súvisiace činnosti, spravuje rozsiahly majetok zahŕňajúci takmer 200 areálov a viac ako 1000 budov. Tieto budovy sú v rozličných technických stavoch a ich prevádzka je energeticky náročná, čo vedie k zvýšeným finančným nákladom a dopadom na životné prostredie prostredníctvom emisií CO2.


V reakcií na tieto výzvy realizovalo ministerstvo  s našou spoločnosťou projekt detailnej analýzy skutočného stavu energetických potrieb za roky 2020 až 2022. Táto analýza mala slúžiť ako základ pre návrh opatrení zameraných na optimalizáciu týchto potrieb.

 

Digitalizácia a optimalizácia pre zníženie energetických nákladov a emisií 


V rámci projektu bola realizovaná tvorba digitálneho pasportu nehnuteľností a ich energetických potrieb pre 99 podriadených organizácií ministerstva. Tento krok bol nasledovaný návrhmi opatrení zahŕňajúcimi stavebné úpravy, zlepšenie energetickej efektivity, environmentálne zlepšenia a digitálno-technologické inovácie s cieľom znížiť energetickú náročnosť a emisie CO2 z prevádzky.


Cieľom analýzy a návrhu opatrení bolo zhromaždiť a vyhodnotiť informácie o využívaní energetického mixu ( elektrina, plyn, teplo, voda) v rámci podriadených organizácií ministerstva a identifikovať možnosti pre implementáciu neinvestičných a investičných opatrení, ako je nasadenie obnoviteľných zdrojov energie, aby sa znížila energetická spotreba počas energetickej a klimatickej krízy. Ďalšou úlohou bolo vyčíslenie uhlíkovej stopy podľa štandardov Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy.


Detailná analýza infraštruktúry a energetického využitia 


V rámci analýzy energetických potrieb Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky boli podrobené skúmaniu jednotlivé organizácie z hľadiska stavebných celkov, odberných miest a spotrieb. Štruktúra posudzovaného súboru zahŕňala 101 analyzovaných organizácií a 99 z nich bolo podrobených hodnoteniu. Tieto organizácie disponovali 183 definovanými areálmi, 1109 spasportizovanými budovami a stavbami, z ktorých 883 bolo aktívne využívaných. Okrem toho bolo 161 budov, ktoré sa aktuálne nevyužívali a 65 budov nebolo predmetom posudzovania. V projekte bolo posudzovaných 713 odberných miest a celkovo 1819 meračov, z toho 652 hlavných meračov a 61 pomerových meračov. Počet zamestnancov zapojených do procesu za prvé tri mesiace roku 2023 dosiahol 44 770 a celkový počet spracovaných faktúr za ministerstvo bol 17 922. Energetické médiá hodnotené v rámci analýzy zahŕňali elektrickú energiu, zemný plyn, teplo a vodu.


Zlepšenie efektivity a udržateľnosti


Zber údajov za roky 2020, 2021 a 2022 umožnil porovnanie spotrieb a identifikáciu možnosti pre energetické úspory. V rámci opatrení boli predložené návrhy na investičné, nízko investičné a neinvestičné projekty zamerané na znižovanie energetických nákladov a uhlíkovej stopy, vrátane nasadenia obnoviteľných zdrojov energie a úsporných stavebných opatrení.

Graf: Východisková bilancia spotreby podľa nosiča energie

Tabuľka: Štruktúra odberu v analyzovanom období

Projekt zahŕňal aj spracovanie fotopasportu realizovaného terénnym a fyzickým zberom, pričom jednotlivé meradlá boli označené QR kódmi pre budúce nasadenie energetického manažmentu. Týmto spôsobom prispel k optimalizácii prevádzkových nákladov a zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti v rámci rezortu zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva získalo nielen detailný prehľad o svojich energetických potrebách, ale aj konkrétne odporúčania pre budúce opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť efektivitu a znížiť environmentálny dopad jeho operácií. Táto prípadová štúdia tak predstavuje príklad úspešnej realizácie komplexnej energetickej optimalizácie vo veľkej verejnej inštitúcii, demonštrujúc význam systematického prístupu k riadeniu energetiky a implementáciu udržateľných riešení v praxi. Celý proces umožnil rezortu nielen splniť regulatívne požiadavky a dosiahnuť finančné úspory, ale tiež poskytol model pre podobné inštitúcie zameriavajúce sa na zlepšenie svojej ekologickej stopy.
 

 

Technológie:
Project Management
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Komplexná analýza a optimalizácia energetických nákladov a emisií na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky