Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Inovatívna vzdelávacia platforma

Pre spoločnosť zabezpečujúcu tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie sme implementovali e-learning platformu pre vnútropodnikové vzdelávanie. Cieľom projektu bolo dodať platformu, ktorá umožňuje vzdelávanie, riadenie, sprístupnenie a vyhodnotenie vzdelávacích programov, získavanie spätnej väzby od vyškolených zamestnancov formou elektronického vzdelávania (e-learning) a zároveň vytvorenie elektronických kurzov podľa požiadaviek klienta. Snažili sme sa v čo najväčšej miere zefektívniť proces plánovania, prípravy, realizácie a vyhodnotenia výučby pracovníkov v rámci organizácie prostredníctvom použitia elektronických nástrojov.

Vzdelávacia platforma pozostáva z dvoch častí, kde Systém riadenia vzdelávania (SRV) slúži na evidovanie a plánovanie kurzov, správu účastníkov kurzov, správu katalógov kurzov a komunikáciu so zástupcami účastníkov kurzov, atď. Druhá Vzdelávacia časť (VC) zabezpečuje realizáciu kurzu, prehľad obsahu kurzov, informácie o prebiehajúcich kurzoch, absolvovanie testu, tvorba fóra, častých otázok a pod.
V systéme je dnes možné vzdelávať sa v oblastiach, ako napr. bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia, závažné priemyselné havárie, manažérske systémy, IT nástroje alebo civilná ochrana.
Medzi významné benefity zavedenia takejto inovatívnej formy určite patri zefektívnenie riadenia a správy procesu vzdelávania jednotlivcov a pracovných tímov, priebežné a pružné celoživotné vzdelávanie. Pozitívne hodnotíme možnosť priebežného testovania a vyhodnocovania znalostí, možnosť preškolenia niekoľkonásobne vyššieho počtu zamestnancov ako aj zníženie cestovných a ďalších nepriamych nákladov spojených s výučbou. V spolupráci s klientom sa nám podarilo dosiahnuť zníženie nárokov na ľudské a materiálne zdroje pri edukácii (učebne, učebnice), skrátenie neprítomnosti pracovníkov na pracovisku z dôvodov školenia, vytváranie špecializovaných kurzov (smernice, pokyny,...) a v neposlednom rade štandardizáciu vedomostí, pričom zamestnanci majú k dispozícii neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu kurzov.

Klient: TRANSPETROL, a.s.
Web: http://www.transpetrol.sk/
Technológie:
LMS Moodle
mySQL
Inovatívna vzdelávacia platforma