Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Zdigitalizované sledovanie úloh na MH SR

Rok 2018 priniesol mnohé úspechy a jedným z nich bola aj implementácia nášho riešenia pre Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len MH SR), kde sa nám podarilo úspešne nasadiť informačný systém JASTRAB (ďalej len IS JASTRAB) z nášho produktového portfólia. Jeho základnou funkčnosťou je zabezpečiť elektronické riadenie (vkladanie, spracovanie, sledovanie, kontrolu) úloh z uznesení vlády SR, ktoré sú v tomto prípade určené pre MH SR. Súčasťou požiadaviek zákazníka bola aj kompletná migrácia historických dát a údajov. 

IS JASTRAB obohatený o nové funkčnosti 

V súčasnej dobe poskytujeme používateľom riešenia systémovú a aplikačnú podporu, v rámci ktorej sme naše riešenie rozšírili o niekoľko užitočných funkcionalít: 

•    Modul vyhodnotenia úloh – prehľadný zoznam úloh na aktuálny mesiac s informáciou o prijatých hláseniach a ich stave spracovania, rýchly náhľad detailu úlohy, export zoznamu do tlačovej zostavy

•    Štatistika úloh - sumárna štatistika s možnosťou exportu (celkový počet, termínované, neterminované, všetky ich stavy a aj počet v plnení), zobrazenie jednotlivých kategórií v zozname

•    Hromadné delegovanie úloh – možnosť preradenia všetkých úloh organizačnej jednotky na inú jednotku

•    Export informácií o úlohe, zmeny úlohy a hlásení do tlačovej zostavy

•    Zobrazenie všetkých úloh a schválených hlásení rezortu všetkým používateľom v režime na čítanie 

•    Aktualizácia kvartálneho reportu Hlásenie o plnení úloh podľa zmeny v metodickom pokyne ÚV SR

•    Generovanie zoznamu hlásení do formátu PDF s obsahom z priložených dokumentov

•    Prispôsobenie tlačových výstupov intimátov (príkazných listov)

•    Úprava schvaľovacieho procesu hlásení 

Tieto a mnohé ďalšie vylepšenia sme aplikovali na základe požiadaviek klienta s cieľom zefektívnenia práce zamestnancov inštitúcie. Jednotlivé úlohy je možné plniť v čo najkratšom čase vďaka prehľadnosti systému.

„Priebežným používaním systému JASTRAB sa ukázalo, že systém si vyžadoval určité úpravy tak, aby ním ponúkané možnosti boli plne v súlade s požiadavkami stanovenými Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a taktiež v zmysle pripomienok vznesených zo strany MH SR. Akceptáciou pripomienok a ich následným zapracovaním do systému JASTRAB, sa práca v ňom stala operatívnejšia, prehľadnejšia, systém umožňuje užívateľovi rýchlejšie a jednoduchšie získať informácie o úlohách na základe rôznych výberových kritérií.”

Ing. Tatiana Slavkovská, Iveta Rechtoríková, MH SR 

Riešenie plné benefitov

Implementácia priniesla zefektívnenie procesov v rámci organizácie vďaka automatickým aktualizáciám. Platforma poskytuje prehľad a štatistické výstupy, umožňuje generovať dokumenty. Výhodou je aj notifikačný systém, ktorý dáva možnosť nastavenia úrovní pre jednotlivých používateľov. Neoceniteľným benefitom softvéru je aj prístupnosť, ktorá je možná z akéhokoľvek zariadenia. Prvoradá je však bezpečnosť, preto do systému používatelia pristupujú na základe pridelených práv a privilégií. 

Súčasťou nasadenia a podpory našej platformy bola aj migrácia starších dát, samozrejmosťou boli školenia a podpora používateľov. Zmeny a úpravy v aplikácii si vyžiadali aj zmeny príslušnej metodiky. 

Zopár štatistických údajov

V súčasnosti máme v systéme tieto aktívne dáta:

•    Počet používateľov: 420
•    Počet prístupov: 4 300
•    Počet evidovaných úloh pre MH SR: 7 032
•    Počet vytvorených hlásení: 28 192

V našej spoločnosti si uvedomujeme, že funkčnosť a prehľadnosť z hľadiska informačného systému zohráva veľkú rolu, a to aj pri plnení nariadení vlády SR. Snažíme sa rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a implementovať zmeny tak, aby používanie našich produktov bolo maximálne efektívne. 

Viac o benefitoch, využití a možnostiach, ktoré náš produkt ponúka, nájdete na webe: https://www.stengl.sk/stranka/is-Jastrab alebo v článku o implementácii nášho riešenia pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.stengl.sk/sk/referencia/90/is-jastrab-na-ministerstve-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr   

Klient: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Technológie:
ASP.NET
.NET
MS Windows Server
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
Zdigitalizované sledovanie úloh na MH SR