Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

IS Jastrab pomáha plniť úlohy na Úrade vlády SR

Agenda súvisiaca so spracovaním úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR býva v mnohých prípadoch rozsiahla a jej zvládnutie si vyžaduje použitie nie zanedbateľných zdrojov (najmä ľudskej práce) danej organizácie. Jednotlivé dotknuté subjekty pritom používajú rôzne nástroje s rôznou mierou podpory používateľa – od manuálnych evidencii cez tabuľky až po databázy a špecializované informačné systémy. Druhou špecifickou otázkou je spôsob a forma komunikácie ohľadom spracovania úloh s príslušnou organizačnou zložkou na Úrade vlády SR (ÚV SR) a následná kontrolná činnosť samotného úradu.

Našou úlohou v rámci projektu bolo vytvoriť intuitívnu a prehľadnú elektronickú platformu, ktorá štandardizuje, automatizuje a elektronizuje procesy, čím podporí používateľov v celom životnom cykle spracovania úlohy - od prijatia úlohy, jej delegovania v rámci organizácie cez samotné spracovanie hlásenia o plnení úlohy vrátane schvaľovacieho procesu až po odovzdanie hlásenia, tvorbu kvartálnych reportov a publikovanie hlásení na portáli otvorenej vlády. 

Riešenie vznikalo na základe kľúčových požiadaviek ÚV SR a v striktnom súlade s platným metodickým pokynom. 

Čo všetko systém zabezpečuje?

Vláda na svojom rokovaní, formou uznesenia z rokovania, poveruje jednotlivé zodpovedné osoby plnením úloh rôzneho charakteru. IS Jastrab slúži primárne na efektívne spracovanie takto pridelených úloh v rámci danej organizácie, počnúc možnosťou delegovania spracovania danej úlohy v rámci organizačnej štruktúry, tvorby a schvaľovania jednotlivých hlásení až po tvorbu kvartálnych reportov a odosielanie hlásení voči ÚV SR a portálu otvorenej vlády v zmysle platných predpisov. Platformu je zároveň možné použiť aj pre spracovanie akýchkoľvek vnútorných úloh organizácie. Cieľom je prispieť k zjednodušeniu administratívnej záťaže zainteresovaných pracovníkov pri sledovaní, plnení, delegovaní a vyhodnocovaní plnenia úloh.

Benefity, ktoré naše riešenie prináša 

Okrem zefektívnenia procesov v rámci organizácie, náš systém poskytuje prehľad o plnení úloh prostredníctvom štatistických výstupov, vyhodnotení a prehľadov. Dokáže automaticky generovať dokumenty a reporty v súlade s platnou metodikou, taktiež má možnosť nastavenia notifikácií. Okrem toho je dostupný z akéhokoľvek zariadenia a umožňuje nastavenie práv a privilégií pre používateľov, aby sa tak docielila maximálna bezpečnosť systému.

Klient: Úrad vlády Slovenskej republiky
Technológie:
ASP.NET
.NET
MS Windows Server
MS SQL Server
Prípadové štúdie: Stiahnuť PDF
IS Jastrab pomáha plniť úlohy na Úrade vlády SR