Služby

StengL

EU Funding

Už viac ako pätnásť rokov pre našich klientov pripravujeme zámery a projekty, ktoré je možné spolufinancovať z rôznych európskych fondov. Poznáme programy Štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu a už dlhodobo pripravujeme úspešné projekty v rámci týchto programov.

Máme skúsenosti aj s ostatnými fondmi Európskej únie, ako sú Komunitárne programy, programy cezhraničnej spolupráce a ďalšie, napr. programy bilaterálnej spolupráce, programy európskej a svetovej banky, programy štátnej pomoci a iné.

Vstupujeme už do prípravných fáz projektov

Do prípravy projektov sme schopní vstúpiť v akejkoľvek fáze ich prípravy. Nezáleží teda, či klient už na príprave projektu kratšiu alebo dlhšiu dobu pracuje, alebo svoj zámer iba „nosí v hlave“. Našim cieľom je získať finančnú podporu daného programu pre každý dobrý zámer nášho klienta.

Uvedomujeme si a vždy zdôrazňujeme, že najťažšia fáza projektu spolufinancovaného z fondov EÚ je práve fáza realizácie projektu. Pri realizácii projektov preto klientom ponúkame našu podporu založenú na našich vedomostiach a najmä skúsenostiach s realizáciou mnohých predošlých projektov.

Je bežné, že aj ten najlepší zámer, akokoľvek dobre naplánovaný, narazí počas realizácie na množstvo väčších alebo menších komplikácii a problémov, ktoré nebolo možné predvídať (alebo jednoducho predvídané neboli). Riešenie týchto problémov a situácii berieme ako výzvu a hľadáme pre klienta optimálne riešenia, prípadne jediné možné riešenie.

Zabezpečujeme administratívne procesy

Zabezpečujeme aj administratívnu časť značne náročného byrokratického procesu, akým realizácia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ bezpochyby je. Klientovi tak šetríme čas a „nervy“ a zvyšujeme efektívnosť procesu a celkový prínos projektu pre klienta.

Okrem monitorovania projektov vykonáva EÚ prostredníctvom mnohých kontrolných orgánov (SR aj EÚ) následné kontroly projektov. Pri výkone takýchto kontrol sme klientovi a kontrolórom k dispozícii, môžeme byť prítomní počas kontroly, zastupujeme klienta pred kontrolnými orgánmi, ak si to klient želá.

Pracujeme za klienta v čase, keď už „aj zabudol“, že realizoval takýto projekt a zaoberá sa súčasnými projektmi a výzvami. Umožňujeme mu sústrediť sa na budúcnosť.