Služby

StengL

Procurement Services

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a výsledkom sa na nás klienti s dôverou obracajú so žiadosťami o rady pri príprave a realizácii obstarávania a verejného obstarávania. Sme schopní a ochotní pomôcť klientovi s ktoroukoľvek časťou procesu, odborne, metodicky a manažérsky viesť jeho vlastný tím pre verejné obstarávanie alebo iným spôsobom prispieť ku komfortnému pocitu klienta.

Pomáhame pripravovať interné smernice organizácii v oblasti verejného obstarávania. Zastupujeme klientov v rokovaniach s riadiacimi a kontrolnými orgánmi či v konaniach príslušných orgánov (napr. Úrad pre verejné obstarávanie). Sme garantom odbornosti a správnosti vykonaných úkonov.

Verejné obstarávanie "na kľúč"

Zabezpečujeme verejné obstarávanie „na kľúč“ prostredníctvom vlastných odborníkov a vo vlastných priestoroch, pričom je len na klientovi do akej miery chce byť do celého procesu zapojený (napr. vlastná komisia/porota). Ponúkame realizáciu nie len elektronických aukcií, ale celého procesu verejného obstarávania od plánovania verejných obstarávaní, rozdelenia plánovaných nákupov organizácie do jednotlivých zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípravy všetkých podkladov, oznámení, vyhlásení, zápisníc, až po poradenstvo o odporúčanom obsahu zmluvy a následnú podporu pri zmenách zmlúv a uzatváraní dodatkov k zmluvám.

Implementácia IS na správu verejných obstarávaní

Jeden z dôležitých procesov všetkých organizácií je oblasť nákupu. Naša spoločnosť spája dva dôležité okruhy znalostí, a to poznanie náročnej problematiky verejného obstarávania v podobe odborne spôsobilej osoby a na druhej strane disponujeme procesnými a technologickými kapacitami aj pre implementáciu informačných systémov smerujúcich k zefektívneniu a sprehľadneniu obstarávacieho mechanizmu.

Prinášame platformu pre komplexnú správu obstarávania nezávislého od druhov postupov, či už sa jedná o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie, rámcové dohody, súťažný dialóg, podprahové obstarávanie alebo zákazky s nízkou hodnotou.