O nás

StengL

Normy ISM

Normy integrovaného systému manažérstva

Spoločnosť stengl a.s. má aktuálne implementované a certifikované normy ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality, ISO 14001:2015 systém environmentálneho manažérstva, ISO/IEC 27001:2013 systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ISO 37001:2016 systém manažérstva proti korupcii a ISO 20000-1:2018 systém manažérstva služieb. 
Normy systému manažérstva zlepšujú výkon spoločnosti tým, že špecifikujú opakovateľne kroky, ktoré organizácia vedome realizuje, aby dosiahla svoje ciele a vytvorila organizačnú štruktúru, ktorá sa reflexívne zapája do nepretržitého cyklu sebahodnotenia, opravy a zlepšovania operácií a procesov prostredníctvom zvýšeného vedomia zamestnancov a vedenia a záväzku manažmentu. 

Dokument pre stanovenie princípov, zásad a postojov integrovaného systému manažérstva v rámci spoločnosti stengl a.s. – politika spoločnosti 

POLITIKA SPOLOČNOSTI STENGL a.s.

Strategickým zámerom spoločnosti stengl a.s. je poskytovanie takej šírky a kvality na seba navzájom nadväzujúcich služieb a produktov, ktoré zabezpečia trvalé a opakujúce sa obchodné vzťahy so zákazníkmi.

Vedenie spoločnosti stengl, a.s. vyjadruje svoje strategické rozhodnutie zabezpečiť a naďalej rozvíjať podnikateľské aktivity v znamení neustáleho zlepšovania poslania spoločnosti k prospechu a spokojnosti zákazníkov s veľkým dôrazom na výslednú kvalitu poskytovaných služieb, životné prostredie, protikorupčného správania sa, informačnú bezpečnosť a manažmentu IT služieb.

Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady:

PLNIŤ POŽIADAVKY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

vysokou odbornou znalosťou a kvalitným poskytovaním všetkých našich služieb tak aby presahovali ich očakávania čím si budujeme dlhodobé partnerské vzťahy a upevňujeme tým vzájomnú dôveru a spokojnosť.

TRVALE ZLEPŠOVAŤ VŠETKY PROCESY A ZDOKONAĽOVAŤ ISM

s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Zmeny v systéme manažérstva musia byť dôkladne analyzované, preskúmavané a schvaľované riadeným spôsobom tak, aby sa zabránilo nejasnému definovaniu rozsahu požadovanej zmeny, a tým aj možnej straty dostupnosti a kvality poskytovaných služieb.

ZVYŠOVAŤ KVALIFIKÁCIU A BEZPEČNOSTNÉ POVEDOMIE ZAMESTNANCOV

a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu vzdelávania a zvyšovať povedomie v oblastiach kvality, environmentu, boja proti korupcii, manažmentu služieb a informačnej bezpečnosti všetkých našich zamestnancov.

VYTVÁRAŤ VHODNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

v ktorom si všetci zamestnanci uvedomujú svoju dôležitosť a zapojenie sa do plnenia cieľov spoločnosti, pričom vedenie spoločnosti dbá na zvyšovanie povedomia v oblasti kvality, životného prostredia, protikorupčného správania sa a informačnej bezpečnosti.

VYTVÁRAŤ VZÁJOMNE VÝHODNÉ VZŤAHY S DODÁVATEĽMI

založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, transparentnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov, starostlivosti o životné prostredie a spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

POSILŇOVAŤ POSTAVENIE SPOLOČNOSTI NA TRHU

etickými prostriedkami a férovou súťažou s konkurenciou a ohľadom na životné prostredie.

ZAISTIŤ VYSOKÚ ÚROVEŇ INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

ochranou dôverných zákazníckych a vnútrofiremných informácií, budovaním bezpečnostného systému a využívaním moderných informačných technológií.

ZABEZPEČIŤ SÚLAD S PRÁVNYMI A OSTATNÝMI REGULAČNÝMI POŽIADAVKAMI

ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti. V rámci rozpočtovania a účtovania služieb definovať jasné pravidlá členenia nákladov, zdieľaných zdrojov a aktív, tak aby vedenie spoločnosti dokázalo zabezpečiť efektívne finančné riadenie a autorizáciu.

PROTIKOROPČNÉ SPRÁVANIE SA

zásady a pravidlá protikorupčného správania sa sú stanovené v etickom kódexe spoločnosti, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ako aj pre ostatné zainteresované strany. Všetky podnety týkajúce sa porušenia protikorupčných predpisov a pravidiel spoločnosti je možné nahlásiť vyplnením formuláru nižšie.

Záväzok manažmentu:

Manažment spoločnosti stengl a.s. sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie ISM, bude prijímať rozhodnutia a opatrenia s dôrazom na prevenciu znečisťovania, na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ako aj na trvalý boj proti korupcii. Manažment zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných právnych požiadaviek a predpisov.

certifikovaný systém manažérstva


 

Napíšte nám