Produkty

StengL

sport2me

Modulárne riešenie športových agend na úrovni štátu, zväzov a stredísk vrcholového športu

Pre koho

stengl sporting solution predstavuje komplexné riešenie pre správu členskej základne športovej organizácie. Jeho modulárna architektúra umožňuje pridávanie ďalších modulov, ktoré slúžia napríklad na správu a organizovanie súťaží, elektronické prihlasovanie na súťaže, evidencia výsledkov, reporting atď.

Cieľovou skupinou používateľov sú športové organizácie od zväzov až po kluby.

Medzi hlavné výhody tohto nástroja patrí jeho priama integrácia s Informačným systémom športu (ISŠ), čím významnou mierou odbúrava administratívnu záťaž športových organizácií pri plnení si povinností vyplývajúcich zo zákona o športe.

sport2me

Benefity

Centrálna evidencia

Všetky údaje na jednom mieste. Centrálna evidencia a správa údajov týkajúcich sa športovej organizácie v zmysle zákona o športe aj na základe individuálnych požiadaviek zákazníka.

Zefektívnenie procesov

Zefektívnenie procesov pre evidenciu členov, klubov, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží. Inteligentné podporné nástroje kontroly správnosti zadávaných údajov.

Moderné rozhranie

Používateľsky prívetivé rozhranie pre správu údajov. Responzívny dizajn umožňuje zjednodušenú prácu aj pomocou mobilných zariadení.

Otvorenosť a Modularita

Systém umožňuje efektívne pridávať nové moduly na základe požiadaviek zákazníka, tak aby výsledný produkt predstavoval komplexný nástroj na správu športovej organizácie.

Integrácia s ISŠ

Systém je natívne integrovaný s Informačným systémom športu, čo umožňuje automatickú synchronizáciu údajov bez používateľského zásahu v zmysle zákona o športe.

Dostupnosť a použitie

Cloudové riešenie postavené na najnovších technológiách Microsoft. Prístupu z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia pripojeného na internet.

Bezpečnosť

Používatelia pristupujú do systému na základe pridelených práv a privilégií, ktoré sa viažu na konkrétnu funkcionalitu v rámci systému.

K čomu riešenie slúži?

  • Správa členov športovej organizácie
  • Správa podriadených športových organizácií
  • Evidencia všetkých údajov v súlade so zákonom o športe
  • Tvorba a správa harmonogramov súťaží
  • Prihlasovanie na súťaže
  • Zadávanie výsledkov
  • Automatické generovanie výstupov vo forme reportov
  • Možnosť rozšírenia o ďalšie moduly v súlade s požiadavkami zákazníka
  • Automatická synchronizácia údajov s ISŠ
  • Možnosť prezentácie údajov na webovom sídle športovej organizácie