Služby

StengL

Strategy & IT Advising

Podieľame sa na budovaní strategických smerovaní významných organizácií v strednej Európe. Našimi klientmi sú súkromné firmy, samosprávne celky a organizácie štátnej správy.

Strategy & IT Advising

Pomáhame klientom so vstupom na nové trhy

Pomáhame klientom vstupovať na nové trhy, budovať efektívne nákupné a predajné kanály, konsolidovať a rozvíjať prevádzkové aktivity v meniacom sa prostredí. Ako spoľahlivý partner radíme v procesoch transformácií, pri fúziách a akvizíciách, pri zmenách prevádzkových modelov, pri modelovaní cenových stratégií, obchodno-marketingových taktikách, strategickom znižovaní nákladov alebo plánovaní rozvoja.

Medzi vybrané aktivity našej firmy patria benchmarking spoločností, organizačná optimalizácia, návrh organizačných štruktúr, identifikácia podnikových procesov a tvorba procesných máp, procesné a odvetvové analýzy, optimalizácia podnikových procesov, možností outsourcovania vybraných činností, prípadne zefektívnenie správy majetkových aktív.

Navrhujeme strategické smerovania

Prinášame efektívny pohľad na IT prostredie a navrhujeme operatívne a strategické smerovanie informatizačných cieľov. Zaoberáme sa špecifikáciou požiadaviek z viacerých hľadísk, ako napr. legislatíva, technické prostriedky, procesy atď.

Hodnotíme požiadavky na integritu, autenticitu, dostupnosť a dôvernosť dát, prípadne požiadavky na autorizáciu a ochranu, alebo bezpečnostnú infraštruktúru. Naši klienti získavajú jasný pohľad na business case, analýzu rizík, projektový plán, rozpočet, ROI, CBA, ... .

Ako spoľahlivý a profesionálny poradca sprevádzame tzv. „povinné osoby“ verejnej správy v oblasti rozvoja informačných systémov pri tvorbe strategických dokumentov.