Služby

StengL

EU Funding & Procurement Services

EU Funding

Už takmer 20 rokov pre našich klientov pripravujeme zámery a projekty, ktoré je možné spolufinancovať z rôznych európskych fondov. Poznáme programy Štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu a už dlhodobo pripravujeme úspešné projekty v rámci týchto programov.

Máme skúsenosti aj s ostatnými fondmi Európskej únie, ako sú Komunitárne programy, programy cezhraničnej spolupráce a ďalšie, napr. programy bilaterálnej spolupráce, programy európskej a svetovej banky, programy štátnej pomoci a iné.

Vstupujeme už do prípravných fáz projektov

Do prípravy projektov sme schopní vstúpiť v akejkoľvek fáze ich prípravy. Nezáleží teda, či klient už na príprave projektu kratšiu alebo dlhšiu dobu pracuje alebo svoj zámer iba „nosí v hlave“. Našim cieľom je získať finančnú podporu daného programu pre každý dobrý zámer nášho klienta.

Uvedomujeme si a vždy zdôrazňujeme, že najťažšia fáza projektu spolufinancovaného z fondov EÚ je práve fáza realizácie projektu. Pri realizácii projektov preto klientom ponúkame našu podporu založenú na našich vedomostiach a najmä skúsenostiach s realizáciou mnohých predošlých projektov.

Je bežné, že aj ten najlepší zámer akokoľvek dobre naplánovaný, narazí počas realizácie na množstvo väčších alebo menších komplikácii a problémov, ktoré nebolo možné predvídať (alebo jednoducho predvídané neboli). Riešenie týchto problémov a situácii berieme ako výzvu a hľadáme pre klienta optimálne riešenia, prípadne jediné možné riešenie.

Zabezpečujeme administratívne procesy

Zabezpečujeme aj administratívnu časť značne náročného byrokratického procesu, akým realizácia projektu spolufinancovaného z fondov EÚ bezpochyby je. Klientovi tak šetríme čas energiu a zvyšujeme efektívnosť procesu a celkový prínos projektu pre klienta.

EU Funding

Procurement Services

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a výsledkom sa na nás klienti s dôverou obracajú so žiadosťami o rady pri príprave a realizácii obstarávania a verejného obstarávania. Sme schopní pomôcť klientovi s ktoroukoľvek časťou procesu, odborne, metodicky a manažérsky viesť jeho vlastný tím pre verejné obstarávanie alebo iným spôsobom prispieť ku komfortnému pocitu klienta.

Pomáhame pripravovať interné smernice organizácii v oblasti verejného obstarávania. Zastupujeme klientov v rokovaniach s riadiacimi a kontrolnými orgánmi či v konaniach príslušných orgánov (napr. Úrad pre verejné obstarávanie). Sme garantom odbornosti a správnosti vykonaných úkonov.

Verejné obstarávanie na „kľúč“

Zabezpečujeme verejné obstarávanie „na kľúč“ prostredníctvom vlastných odborníkov a vo vlastných priestoroch, pričom je len na klientovi do akej miery chce byť do celého procesu zapojený (napr. vlastná komisia/porota). Ponúkame realizáciu nie len elektronických aukcií, ale celého procesu verejného obstarávania od plánovania verejných obstarávaní, rozdelenia plánovaných nákupov organizácie do jednotlivých zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípravy všetkých podkladov, oznámení, vyhlásení, zápisníc až po poradenstvo o odporúčanom obsahu zmluvy a následnú podporu pri zmenách zmlúv a uzatváraní dodatkov k zmluvám.

Implementácia IS na správu verejných obstarávaní

Jeden z dôležitých procesov všetkých organizácií je oblasť nákupu. Naša spoločnosť spája dva dôležité okruhy znalostí, a to poznanie náročnej problematiky verejného obstarávania v podobe odborne spôsobilej osoby a na druhej strane disponujeme procesnými a technologickými kapacitami aj pre implementáciu informačných systémov smerujúcich k zefektívneniu a sprehľadneniu obstarávacieho mechanizmu.

Prinášame platformu pre komplexnú správu obstarávania nezávislého od druhov postupov, či už sa jedná o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie, rámcové dohody, súťažný dialóg, podprahové obstarávanie alebo zákazky s nízkou hodnotou.