Nasadenie moderného informačného systému zníži administratívnu záťaž aj gymnastom

 
Projektové novinky
15.11.2021

Ďalším zákazníkom využívajúcim náš informačný systém sa stala Slovenská gymnastická federácia, pre ktorú sme navrhli a vytvorili informačný systém, ktorý administratívne odbremení pracovníkov SGF a prispeje k efektívnejšej a transparentnejšej činnosti v oblasti registrácie, evidencie členov a prihlasovania sa na športové podujatia.

Kto je zákazník? 

SGF je členom Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), Európskej gymnastiky EG (European Gymnastics) a členom Slovenského olympijského výboru SOV (ako zakladajúci člen  r.1992). Dnes má takmer 8 000 členov v 87 kluboch. Originálnosť SGF tkvie v tom, že združuje členov od útleho detského veku až po seniorov. Gymnastické športy sú jediným športovým odvetvím s prevahou žien.

Čo prináša náš informačný systém? 

IS SGF  je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu bez nutnosti inštalácie hrubého klienta, ktorá je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Okrem bezpečnostných štandardov bola implementovaná aj responzívnosť, aby sa uľahčil prístup pre používateľov mobilných zariadení. Väčšina implementácie prebiehala za špecifických podmienok počas práce „z domu“ vzhľadom na situáciu COVID-19.

Zavedením IS SGF do produkcie získal zákazník kontrolu nad všetkými procesmi súvisiacimi s registráciou a prestupom športovcov, evidenciou členských poplatkov, prehľad o najdôležitejších údajoch o svojich členoch a kluboch a nástroj na vytváranie nových podujatí pre jednotlivé športové disciplíny. Okrem základných procesov, ako je registrácia nových členov či prestupy jednotlivých členov medzi klubmi, si môžu pracovníci SGF jednoducho a prehľadne spravovať jednotlivé podujatia a prihlasovať na nich športovcov zo svojich klubov.

Prostredníctvom tejto platformy môžu jednotlivý používatelia na základe pridelených oprávnení:

•    Registrovať nových členov – pretekár / funkcionár / rozhodca / tréner / dobrovoľník
•    Aktualizovať údaje o existujúcich členoch
•    Registrovať nové športové kluby 
•    Aktualizovať údaje o existujúcich kluboch
•    Spravovať žiadosti klubov o:
     o     Registrácie
     o     Prestupy
     o     Hosťovania 

•    Evidovať členské platby
•    Vytvárať nové podujatia
•    Spravovať proces podávania prihlášok na podujatia
•    Prehľad všetkých klubov registrovaných pod SGF
•    Prehľad a štatistiky jednotlivých pretekárov

Súčasťou implementácie bola aj migrácia údajov o členoch a kluboch SGF a prepojenie IS SGF Informačným systémom športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe.
 

Ďalšie novinky